موضوعات = مطالعات آرشیوی
مناطق تاریخی کاشت گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی ایرانی (کتان، شاه‌دانه، کنف و پنبه)

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 150-175

10.30484/ganj.2021.2771

محدثه حسینی صومعه؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ کامبیز پورطهماسی؛ مریم افشار پور؛ صمد نژاد ابراهیمی


«رقم» و «ملفوفۀ رقم» در عصر قاجار

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 120-145

10.30484/ganj.2021.2720

علیرضا نیک نژاد؛ اکبر شریف زاده


پساتصدی آرشیوی

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 146-159

10.30484/ganj.2021.2721

بهناز زرین کلکی


آداب تنظیم و نگارش کتابچه‌های مفاصاحساب در عصر قاجار

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-139

10.30484/ganj.2021.2670

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


ساختارشناسی ذمّه‌نامه‌های دورۀ قاجار

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 130-161

10.22034/ganj.2020.2580

حسن زندیه؛ زهره احمدیان


قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 176-192

10.22034/ganj.2019.2364

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی


الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 110-141

10.22034/ganj.2019.2342

پیمانه صالحی؛ غلامرضا عزیزی


محتوا و شکل نکاح‌نامه‌های دورۀ ناصری (1265-1313ق)

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 166-194

10.22034/ganj.2019.2344

رقیه شکری؛ یزدان فرخی


امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی