12. ارزیابی تأثیر متغیرهای دما، فعالیت آبی (aw)، غلظت یون هیدروژن (pH)، و زمان بر رشد قارچ‌های آسپرژیلوسِ نایجر، پنی‌سیلیومsp. و آلترناریا آلترناتا در کاغذهای تاریخی

سمیه محسنیان؛ مهرناز آزادی؛ مریم افشار پور؛ فرهنگ مظفر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 166-202

10.22034/ganj.2018.2302

13. بررسی تأثیر نور بر ثبات رنگی مُعَصْفَر (فام زرد) استفاده‌شده در مرمت نسخ خطی (براساس دستورالعمل‌های رنگرزی کاغذ در متون تاریخی)

صدیقه روحی؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور؛ فاطمه قدرتی برنج آبادی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 146-174

10.22034/ganj.2018.2291

22. مطالعه تطبیقی عناصر فراداده‌ای جواهرات، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موزه‌ای ایران با عناصر فراداده‌ای موجود در استانداردهای توصیفی بین‌المللی

هدی خداشناس؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 110-149