آموزش «انگلیسی برای اهداف ویژه» گامی برای توانمندسازی آرشیوداران: بررسی تأثیر استفاده از برنامه‌های چندرسانه‌ای بر مهارت خواندن، دانش واژگان، و رفتارهای خودتنظیمی آرشیوداران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ‌ایران

2 دانشیار، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران،‌ ایران

3 دانشیار، گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،‌ ایران

چکیده

هدف: بررسی تأثیر به‌کارگیری برنامه‌های چندرسانه‌ای بر توانایی خواندن و دانش واژگان آرشیوداران ایرانی و یادگیری خودتنظیمی آن‌ها در دورۀ آموزش «انگلیسی برای اهداف ویژۀ» آرشیو.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی انجام شد و داده‌ها در بخش کمّی ازطریق پرسش‌نامۀ خودتنظیمی، پیش‌آزمون‌ها و پس‌آزمون‌های درک مطلب و واژگان و در بخش کیفی ازطریق برگزاری جلسات یادآوری خودالقایی گردآوری شدند. چهل‌وهشت آرشیودار ایرانی شاغل در سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران در این پژوهش شرکت کردند و با استفاده از نمونه‌برداری کافی، به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. دو روش تکلیف‌محور و تکلیف‌محور+چندرسانه‌ای به‌مدت ده جلسه به‌کار گرفته شد تا اثرات استفاده از رویکرد چندرسانه‌ای بررسی شود.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که استفاده از رویکرد چندرسانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای باعث پیشرفت توانایی خواندن و یادگیری واژگان، و هم‌چنین افزایش خودتنظیمی شرکت‌کنندگان شده‌است. بررسی هشت فاکتور مؤثر بر خودتنظیمی مشخص کرد که «راهبردهای تکلیف» پرکاربردترین و «خود-تقویتی» کم‌کاربردترین رفتارهای خودتنظیمی در میان شرکت‌کنندگان بوده‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری روش‌های تدریس و ابزارهای آموزشی که می‌توانند پاسخگوی نیازهای ویژۀ زبان‌آموزان در محیط کار باشند و باعث فعال‌سازی رفتارهای خودتنظیمی شوند به پیشرفت یادگیری و مهارت‌آموزی زبان انگلیسی منجر خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Empowering Archivists: Effects of Using Multimedia on the English Reading Skills, Vocabulary Knowledge, and Self-regulation among Iranian Archivists

نویسندگان [English]

  • Zahra Zarghami 1
  • Roya Khoii 2
  • Rashtchi Mojgan 3
1 PhD students of Teaching English as a Foreign Language, English Language Teaching Department, Faculty of Foreign Languages, Islamic Azad University, North Tehran Branch,, Tehran, I.R. Iran
2 Associate Professor, English Language Teaching Department, Faculty of Foreign Languages, Islamic Azad University, North Tehran Branch,, Tehran, I.R. Iran
3 Associate Professor, English Language Teaching Department, Faculty of Foreign Languages, Islamic Azad University, North Tehran Branch,, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to investigate the effects of using multimedia as a technology-based instructional tool on the reading skills and vocabulary knowledge of Iranian archivists, and their self-regulated learning behavior in an ESP course for Archival Science.
Method and Research Design: The research was conducted following a mixed method design. Forty-eight archivists of the National Library and Archives of Iran (NLAI), divided into two control and experimental groups based on the convenience sampling, participated in this study. Data was collected through a self-regulated questionnaire, vocabulary and reading comprehension pretests and post-tests in the quantitative phase, and stimulated recall sessions in the qualitative phase. The two methods of task-based versus task-based+multimedia were applied to compare the effects of multimedia use in a 10-sessions ESP course.
Findings and conclusion: Using multimedia could considerably improve reading comprehension and vocabulary knowledge. Also, it could increase archivists’ self-regulation abilities. Among the eight critical factors affecting self-regulated learning, task-strategy was used the most, whereas self-reinforcement was used the least. The study concluded that using teaching methods and applying instructional tools that can satisfy ESP learners’ specific educational needs in their workplace, and activate their self-regulated learning behavior in ESP courses, would improve language learning and skills development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education for Archivists
  • English for Specific Purpose for Archives
  • Multimedia
  • Reading Comprehension
  • Vocabulary Knowledge
  • Self-regulated Learning
منابع
Abu-Shamais, Wafa Khaleel. (2003). “Language learning strategy use in Palestine”. Teaching English as a Second Language- Electronic Journal (TESL-EJ), 7(2), pp 31-45.
Alam, Sohaib. (2017). “Using Drama for Teaching Language in ESL Classrooms Integrating Multimedia Tools: Issues and Challenges”. The Creative Launcher, 2(5), pp 479-486.
Amineh, Bouzar Mohammed; Benachaiba, Chellali; Guemide, Boutkhil. (2012). “Using Multimedia to Motivate Students in EFL Classrooms: A Case Study of English Master's Students at Jijel University, Algeria”. Malaysian Journal of Distance Education, 14(2), pp 63-81.
Anderson, Neil. J. (2003). “Metacognitive reading strategies increase L2 performance”. The Language Teacher, 27(7), pp 20-22.
Antonietti, Alessandro; Colombo, Barbara; Di Nuzzo, Chiara. (2015). “Metacognition in self-regulated multimedia learning: integrating behavioural, psychophysiological and introspective measures”. Learning, Media and Technology, 40(2), pp 187-209. https://doi.org/10.1080/17439884.2014.933112
Aslani, Mehrdad; Heidari Tabrizi, Hossein. (2015). “Teaching Grammar to Iranian EFL Learners through Blended Learning Using Multimedia Software”. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(8), pp 76-87.
Barnard, Lucy; Lan, William Y; To, Yen M; Paton, Valerie Osland; Lai, Shu-Ling. (2009). “Measuring self-regulation in online and blended learning environments”. The Internet and Higher Education, 12(1), pp 1-6. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2008.10.005
Bonsignori, Veronica. (2018). “Using films and TV series for ESP teaching: A multimodal perspective”. System, 77, pp 58-69. https://doi.org/10.1016/j.system.2018.01.005
Çelik, Serkan; Arkin, Erkan; Sabriler, Derya. (2012). “EFL learners' use of ICT for self-regulated learning”. The Journal of Language and Linguistic Studies, 8(2), pp 98-118.
Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry research design. California: SAGE.
Creswell, John W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: SAGE.
Dornyei, Zoltan. (2007). Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University        Press.
Duranti, LUCIANA; Franks, PATRICIA C. (2015). Encyclopedia of Archival Science. Maryland: Rowman & Littlefield.
Eslami Rasekh, Zohreh; Ranjbary, R. (2003). “Metacognitive strategy training for vocabulary learning”. TESL-EJ, 7, pp 1-17.
Halwani, Noha. (2017). “Visual Aids and Multimedia in Second Language Acquisition”. English Language Teaching, 10(6), pp 53-59. https://doi.org/10.5539/elt.v10n6p53
Johnson, Genevieve M; Davies, Sharon M. (2014). “Self-Regulated Learning in Digital Environments: Theory, Research, Praxis”. British Journal of Research, 1(2), pp 68-80.
Khalili, Sadegh; Tahririan, Mohammad Hassan; Bagheri, Setareh. (2015). “Vocabulary Instruction through Blended Learning and Multimedia Software in Iranian ESP Classes”. Journal of English Language Teaching and Learning, 7(16), pp 37-54.
Lange, Christopher; Costley, Jamie. (2019). “The negative impact of media diversity on self-regulated learning strategies and cognitive load”. Issues in Educational Research, 29(1), pp 158-179.
Lin, Ch. Y. (2016). “Taiwanese College Students' Perceptions of Integrating      Multimedia into ESP Courses”. Studies in English Language Teaching, 4(3), pp 351-359.
Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina. (2013). “Creativity in building ESP vocabulary in the context of ICT”. Coactivity: Philology, Educology, 21(1), pp 45-53. https://doi.org/10.3846/CPE.2013.05
Lloret, Miguel; Agulare, Estela; Lloret, Alejandro. (2009). “Self-regulated learning using multimedia programs in dentistry postgraduate students: A multimethod approach”. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), pp 101-121.
Mayer, Richard E; Moreno, Roxana. (2003). “Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning”. Educational Psychologist, 38(1), pp 42-52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
Miller, George A. (1956). “The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information”. Psychology Review, 63(2), pp 81-97.
Rahimi, Ali; Askari Bigdeli, Rouhollah. (2014). “ICT and EFL Students' Self-Regulation Mastery: Educational Meat or Poison?”. AsiaCALL Online Journal, Vol. 8 No. 1 (2014): Special Issue - Proceedings of the 12th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language-Learning.
Ratnawati, Ratnawati; Faridah, Didih. (2017). “Engaging Multimedia into Speaking Class Practices: Toward Student's Achievement and Motivation”. Script Journal: Journal of Linguistic and English Teaching, 2(2), pp 167-176. https://doi.org/10.24903/sj.v2i2.135
Rashtchi, Mojgan; Zarghami, Zahra; Afshar, Sina. (2021). “Materials Development for an Archival Science Course in Iran: An ESP Mixed Methods Study”. International Journal of Applied Linguistics English Literature, 10(2), pp 1-17, http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.10n.2p.1
Shao, Jing. (2012). “A Study of Multimedia Application-based Vocabulary Acquisition”. English Language Teaching, 5(10), pp 202-207.
Shevchenko, Mariana. (2017). “Multimedia as an ESP Teaching Aid at Technical Universities”. Science Rise: Pedagogical Education, 4(12), pp 4-8.
Soleimani, Hasan; Rohani Ravari, Maryam; Jafarigohar, Manoochehr. (2018). “Computer, Information, and Multimedia Literacy among EFL Teachers: Construction and Validation of a Scale”. Iranian Distance Education (IDEJ), 1(1), pp 43-54.
Sura, N. A. (2013). “ESP Listening Comprehension for IT-Students as a Language Skill”. Middle-East Journal of Scientific Research (Socio-Economic Sciences and Humanities), 13, pp 16-21.
Taghavi Takyar, Seyedeh Fatemeh; Jalali, Mehri. (2016). “The Effect of Multimedia-Based Instruction on Improving Iranian EFL Learners' Grammar Knowledge and their Attitudes”. The Journal of Applied Linguistics, 9(19), pp 161-177.
Thao, Tran Quoc; Duong, Tham My. (2018). “The Difficulties in ESP Reading Comprehension Encountered by English-Majored Students”. VNU Journal of Foreign Studies, 34(2), pp 151-161.
Wesche, Marjorie; Paribakht, T. Sima. (1996). “Assessing Second Language Vocabulary Knowledge: Depth Versus Breadth”. Canadian Modern Language Review, 53(1), pp 13-39. https://doi.org/10.3138/CMLR.53.1.13
Xu, Liju. (2018). “Learning and Retaining Technical Vocabulary with Enhancement Activities in an ESP Course”. English Language Teaching, 11(10), pp 145-151. https://doi.org/10.5539/elt.v11n10p145
Xu, Xianhong. (2017). “Study on Effective Using of Multimedia Teaching System and Enhancing Teaching Effect”. iJET, 12(6), pp 187-195.
Yang, Wen-hsien. (2016). “ESP vs. CLIL: A coin of two sides or a continuum of two extremes?”. ESP Today, 4(1), pp 43-68.
Zimmerman, Barry J; Martinez-Pons, Manuel. (1986). “Development of a Structured Interview for Assessing Student Use of Self-Regulated Learning Strategies”. American Educational Research Journal, 23(4), pp 614-628.