سردبیر


سعید رضائی شریف آبادی استاد، دانشگاه الزهرا

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ری ادموندسون،مدرس برنامة حافظةجهانی یونسکو University of Canberra, Arts and Design, Alumnus

اعضای هیات تحریریه


تری ایستوود دانشیار دانشگاه بریتیش کلمبیا

کتابداری

  • eastwoodinterchange.ubc.ca

اعضای هیات تحریریه


سید امیرمسعود شهرام‌نیا دانشیار دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا فدائی استاد دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


عبدالحسین فرج پهلو استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسین میرجعفری استاد دانشگاه اصفهان

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد دانشگاه اصفهان

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر وثوقی استاد دانشگاه تهران

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


سعید رضائی شریف آبادی استاد دانشگاه الزهرا

علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر مسئول


غلامرضا عزیزی مربی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

فرهنگ و زبانهای باستانی

  • greazizigmail.com

مدیر اجرایی


سید محمود سادات بیدگلی استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تاریخ

کارشناس نشریه


سارا سلطانی سایر

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • ganjinehnlai.ir

صفحه آرا


مرتضی میرزایی سایر

گرافیک

  • mirzaei.mortezaagmail.com

ویراستار انگلیسی


ری ادموندسون OAM,Dip Lib, Australia

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • rayarchival.com.au