اهداف و چشم انداز

سوابق اداری زیادی در گردش مکاتبات در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در کشور در گذشته تولید شده و اکنون نیز می شود. سوابقی که پس از بررسی و ارزشیابی، ارزش نگهداری دائمی دارند اسناد تاریخی هستند که محل رجوع پژوهشگران و مورخان قرار می گیرند.

گنجینه اسناد به عنوان تنها نشریه آرشیوی کشور به دنبال آن است تا پژوهشهای تاریخی در کشور مستند به اسناد تاریخی صورت گیرد و لذا در بخش مقالات تاریخی خود تنها مقالاتی را می پذیرد که این شرط را داشته باشند. ثانیا با چاپ مقالات آرشیوی در مجله به دنبال ورود دانش آرشیو به مباحث فراهم آوری و ارزش یابی، تنظیم و پردازش، حفاظت و نگهداری و اطلاع رسانی اسناد و مدارک آرشیوی است.

اسناد الکترونیک و چگونگی طی شدن فرآیندهای چهارگانه پیش گفته نیز از ضروریات امروز آرشیوها و مورد توجه گنجینه اسناد است. گنجینه اسناد  مقالات با رویکردهای گفته شده را برای بررسی و طی شدن فرآیند داوری می پذیرد.   

login