داوران

تخصص

رتبه علمی

نام خانوادگی

نام

عنوان

تاریخ اجتماعی

استاد

Atabaki

Touraj

پروفسور

روابط ایرات و عثمانی

استاد

Ates

sabri

پروفسور

تاریخ قاجار

استاد

bast

oliver

پروفسور

تاریخ اقتصادی

استاد

Floor

willem

پروفسور

تاریخ پهلوی دوم

استاد

آبادیان

حسین

پروفسور

کتابداری

استادیار

آبام

زویا

دکتر

سندشناسی

سایر

ابراهیمیان شیاده

سید محمد صادق

آقای

تاریخ قاجار

استادیار

ابطحی

علیرضا

دکتر

تاریخ شفاهی

استادیار

ابوالحسنی ترقی

مهدی

دکتر

سندشناسی، آرشو

سایر

احسانی مقدم

علی

آقای

کتابداری

دانشیار

احمدی

سید حمید

دکتر

مرمت

استادیار

احمدی

علیرضا

دکتر

آرشیو

دانشیار

احمدی

علی رضا

دکتر

تاریخ فرهنگی

استادیار

احمدزاده

محمد امیر

دکتر

آرشیو دیداری شنیداری

سایر

احمدی زاویه

علی

آقای

معماری

سایر

اردلان

نادر

دکتر

مرمت

استادیار

آزادی بویاغچی

مهرناز

دکتر

کتابداری

دانشیار

اسدی

سعید

دکتر

کتابداری

استادیار

اسدپور

حمید

دکتر

کتابداری

دانشیار

اسماعیلی

مژگان

دکتر

کتابداری

استادیار

اسماعیلی گیوی

محمد رضا

دکتر

آرشیو

استادیار

اصنافی

امیررضا

دکتر

آرشیو

سایر

افتخار

زهره

خانم

مهدسی شیمی

دانشیار

افشار پور

مریم

دکتر

گرافیک

استادیار

افشار مهاجر

کامران

دکتر

تاریخ معاصر ایران

استادیار

آقاجری

هاشم

دکتر

تاریخ اندیشه

دانشیار

اکبری

محمدعلی

دکتر

مطالعات آرشیوی

استادیار

اکبری داریان

سعیده

دکتر

نسخه پژوه

سایر

الهی

یوسف

دکتر

ادبیات

استادیار

ایمانیان

حسین

دکتر

خلیج فارس

سایر

امیری پری

فاطمه

خانم

تاریخ تیموریان

استادیار

امیرخانی

غلامرضا

دکتر

تاریخ محلی

استادیار

امین پور

صالح

دکتر

آی تی

سایر

انتهائی سرای

علیرضا

آقای

موزه پژوه

سایر

اندامی

پریسا

خانم

تاریخ معاصر ایران

سایر

بیات

کاوه

استاد

کتابداری

استادیار

باواخانی

آناهیتا

خانم

مرمت

مربی

بحرالعلومی

فرانک

خانم

تاریخ خلیج فارس

استادیار

بحرانی پور

علی

دکتر

کتابداری

دانشیار

برادر

رویا

دکتر

تاریخ فرهنگی

استادیار

برومند

صفورا

دکتر

تاریخ روحانیت

استادیار

بصیرت منش

حمید

دکتر

تاریخ اندیشه معاصر

سایر

بیگدلو

رضا

دکتر

تاریخ جواهرات

استادیار

بنکدار

مسعود

دکتر

مرمت

مربی

بهادری

رویا

خانم

تاریخ قاجار

استادیار

بهرام‌نژاد

محسن

دکتر

کتابداری

استادیار

بهرمان

علیرضا

دکتر

تاریخ دوره پهلوی

دانشیار

بهشتی سرشت

محسن

دکتر

تاریخ مرز

سایر

بهمنی قاجار

محمد علی

آقای

آرشیو

سایر

پازوکی

فاطمه

خانم

کتابداری

استادیار

پدرام

بهنام

دکتر

تاریخ قوم بختیاری

استادیار

پوربختیار

غفار

دکتر

تاریخ احزاب

سایر

پورحاتمی

محمود

آقای

زبانهای باستان

استادیار

تامه

مجید

دکتر

تاریخ اقتصادی قاجار

دانشیار

ترابی فارسانی

سهیلا

دکتر

روابط ایران و انگلیس

سایر

تفرشی

مجید

دکتر

آی تی

دانشیار

تهرانی

فرهاد

دکتر

آرشیو

استادیار

توکلی زاده راوری

محمد

دکتر

تاریخ قاجار

استادیار

توکلی طرقی

محمد

دکتر

مهرشناسی

سایر

جدی

محمدجواد

آقای

تاریخ صفویه

دانشیار

جعفری

علی اکبر

دکتر

تاریخ صفویه

استاد

جعفریان

رسول

پروفسور

زبانهای باستان

استاد

جعفری دهقی

محمود

پروفسور

سکه شناس

مربی

جعفری مذهب

محسن

دکتر

آرشیو

سایر

جواهری

محمد رضا

مهندس

تاریخ اسلام

استاد

چلونگر

محمد علی

پروفسور

مطالهات آرشیوی

استادیار

حاجی‌زین‌العابدینی

محسن

دکتر

مرمت

مربی

حدادی

محمد

دکتر

کتابداری

استاد

حسامی کرمانی

منصور

پروفسور

تاریخ قفقاز

استادیار

حسینی

سجاد

دکتر

تاریخ شفاهی، سندشناس

سایر

حسن آبادی

ابوالفضل

دکتر

سندشناس

سایر

حسین زاده

سالم

آقای

تاریخ مغول

دانشیار

حسن زاده

اسماعیل

دکتر

کتابداری

دانشیار

حسن زاده

محمد

دکتر

تاریخ خلیج فارس

سایر

حسن نیا

محمد

دکتر

مشروطه عثمانی

استادیار

حضرتی

حسن

دکتر

دکترای تخصصی

استادیار

خانی پور

رضا

دکتر

تاریخ محلی

استاد

خیراندیش

عبدالرسول

پروفسور

کتابداری

استادیار

خسروی

فریبرز

دکتر

تاریخ وقف

سایر

خسروی

محمد علی

آقای

تاریخ معاصر ایران

استادیار

خلیلی

محسن

دکتر

موزه پژوه

سایر

دبیری نژاد

رضا

آقای

تاریخ ساسانیان

دانشیار

دریایی

تورج

دکتر

تاریخ دزفول

مربی

درکتانیان

غلامرضا

دکتر

تاریخ جنگ ایران و عراق

دانشیار

درویشی

فرهاد

دکتر

تاریخ اسماعیلیه

استادیار

دفتری

فرهاد

دکتر

تاریخ قاجار

دانشیار

دهقانی

رضا

دکتر

تاریخ اقتصادی قاجار

استاد

دهقان نژاد

مرتضی

پروفسور

تاریخ هند

سایر

ریاحی

اعظم

دکتر

تاریخ صفویه

دانشیار

رازنهان

محمد حسن

دکتر

تاریخ پهلوی

سایر

راعی

سجاد

دکتر

تاریخ محلی اصفهان

سایر

رجایی

عبدالمهدی

دکتر

تاریخ اندیشه

استادیار

رجبلو

علی

دکتر

تاریخ قاجار

استادیار

رحیمی

عبدالرفیع

دکتر

تاریخ مشروطه

استادیار

رحمانیان

داریوش

دکتر

تاریخ میانه

استادیار

رستمی

فاطمه

دکتر

تاریخ روسیه

استادیار

رشتیانی

گودرز

دکتر

دکترای تخصصی

استادیار

رضایتی

پژمان

دکتر

آرشیو

استاد

رضایی شریف آبادی

سعید

پروفسور

اسناد وقف

سایر

رضائی

امید

آقای

تاریخ انقلاب

سایر

رضائی شریف آبادی

مسعود

آقای

تاریخ میانه

دانشیار

رضوی

ابوالفضل

دکتر

تاریخ مازندران

استادیار

رمضانی

علی

دکتر

تاریخ فارس

دانشیار

رنجبر

محمد علی

دکتر

مرمت

سایر

روحی

صدیقه

خانم

تاریخ آموزش و پرورش

سایر

روحبخش

رحیم

آقای

دانشجوی دکترا

سایر

رئیس نیا

نگار

خانم

تاریخ مشروطه

دانشیار

یزدانی

سهراب

دکتر

تاریخ قضایی ایران

استادیار

زرینی

حسین

دکتر

اسناد الکترونیکی

سایر

زرین کلکی

بهناز

خانم

تاریخ باستان

استادیار

زرین کوب

روزبه

دکتر

تاریخ قاجار

استادیار

زندیه

حسن

دکتر

تاریخ محلی، تاریخ شفاهی، سندشناس

سایر

سادات

سید محمود

دکتر

کتابداری

استادیار

سالمی

نجمه

دکتر

سند شناس، تاریخ محلی

سایر

ستوده

مولود

دکتر

تاریخ صفویه

دانشیار

سرافرازی

عباس

آقای

آرشیو

سایر

سیروس کبیری

سپیده

دکتر

تاریخ زنان، سند شناس

استادیار

سعیدی

حوریه

دکتر

تاریخ اقتصادی، تاریخ شفاهی

دانشیار

سعیدی

علی اصغر

دکتر

تاریخ خلیج فارس

دانشیار

سعیدی نیا

حبیب اله

دکتر

تاریخ انقلاب اسلامی

استادیار

سلطانی احمدی

مجتبی

دکتر

سکه شناس

سایر

سلیمانی

سعید

آقای

تاریخ قاجار

دانشیار

سلیمانی

کریم

دکتر

کتابداری

استادیار

سهرابی نصیرآبادی

مهین

دکتر

کتابداری

سایر

شایسته

فریدون

 

کتابداری

دانشیار

شاه‌بهرامی

اسدالله

دکتر

تاریخ پهلوی

سایر

شاهدی

مظفر

آقای

تاریخ قاجار

استادیار

شیپری

مریم

دکتر

دکترای تخصصی

استادیار

شجاعی دیوکلائی

سید حسن

دکتر

سندشناس

سایر

شیخ الحکمایی

عمادالدین

آقای

تاریخ میانه

استاد

شیخ نوری

محمد امیر

پروفسور

نسخه شناس

سایر

شریف زاده

اکبر

آقای

سندشناس

سایر

شکری

رقیه

خانم

نسخه شناس

سایر

شکراللهی

احسان الله

آقای

تاریخ کردستان

سایر

شمس

اسماعیل

دکتر

آی تی

سایر

شهرابی

رضا

دکتر

تاریخ معاصر ایران، تاریخ شفاهی

استادیار

شهرام نیا

امیر مسعود

دکتر

تاریخ فارس

سایر

شهوند

علی

دکتر

سند شناس

سایر

شوهانی

سیاوش

آقای

آرشیو، تاریخ حقوق

سایر

صادقیان

نادعلی

آقای

تاریخ آموزش و پرورش

سایر

صافی

احمد

آقای

تاریخ باستان

استادیار

صالحی

کوروش

دکتر

تاریخ قاجار

دانشیار

صالحی

نصرالله

دکتر

تاریخ روابط ایران و عثمانی

استادیار

صدری

منیژه

دکتر

سندشناس

سایر

صفری

سهیلا

دکتر

حفاظت و نگهداری

استادیار

صمیعی

میترا

دکتر

آی تی

استاد

طالب پور

علیرضا

پروفسور

دانشجوی دکترا

سایر

طاهری

جلال

آقای

کتابداری

استادیار

طاهری

سید مهدی

دکتر

تاریخ جنگ جهانی

سایر

طاهر احمدی

محمود

آقای

تاریخ هند

استاد

طرفداری

علی محمد

دکتر

سندشناس، تاریخ مجلس

استادیار

ططری

علی

دکتر

تاریخ قاجار

دانشیار

عباسی

جواد

دکتر

باستان شناس

استادیار

عبدی

کامیار

دکتر

تاریخ کار

سایر

عبدالهی

محمد جواد

دکتر

آرشیو و مدیریت اسناد

مربی

عزیزی

غلامرضا

آقای

تاریخ محلی اصفهان

استادیار

عسکرانی

محمدرضا

دکتر

نسخه شناس

استادیار

عظیمی

حبیب الله

دکتر

تاریخ محلی خراسان

دانشیار

علیزاده بیرجندی

زهرا

دکتر

تاریخ محلی

دانشیار

علی صوفی

علی رضا

دکتر

کارشناسی ارشد

سایر

علیلو

احد

آقای

تاریخ قاجار

استادیار

علم

محمدرضا

دکتر

دکترای تخصصی

استادیار

علیمحمدی

داریوش

دکتر

تاریخ کردستان

سایر

علوی کیا

محمدعلی

دکتر

کتابداری

استادیار

عمرانی

سید ابراهیم

دکتر

تاریخ ترکمن

سایر

عنصری

آنادردی

آقای

آرشیو

دانشیار

غائبی

امیر

دکتر

تایخ محلی خراسان

استادیار

غلامی بیمرغ

یونس

دکتر

نسخه شناس

سایر

فاضل هاشمی

سید محمد رضا

آقای

تاریخ تشیع

سایر

فانی

کامران

استاد

کتابداری

استاد

فتاحی

رحمت الله

دکتر

آرشیو

استاد

فدایی

غلامرضا

پروفسور

آرشیو، سند شناس

سایر

فراستی

رضا

آقای

تاریخ جنگ

سایر

فرامرزی

کاظم

آقای

آرشیو

استاد

فرج پهلو

عبدالحسین

پروفسور

تاریخ مغول

سایر

فرخی

یزدان

دکتر

مدیریت اسناد

سایر

فرزام

فریبا

مهندس

تاریخ مغول

دانشیار

فرهانی منفرد

مهدی

دکتر

کتابداری

استادیار

فرهودی

فائزه

دکتر

تاریخ زنان

استادیار

فصیحی

سیمین

خانم

تاریخ قاجار

استادیار

فلاح توتکار

حجت

دکتر

آرشیو

استادیار

فهیمی فر

سپیده

دکتر

مدیریت

سایر

قاسمی

حسین

مهندس

تاریخ انقلاب اسلامی

سایر

قاسم پور

داود

دکتر

کارشناسی ارشد

سایر

قاضیها

فاطمه

خانم

تاریخ

سایر

قجوقی

محمد

دکتر

تاریخ صفویه

استادیار

قدیمی قیداری

عباس

دکتر

تاریخ قاجار

استادیار

قریشی کرین

سید حسن

دکتر

تاریخ خوشنویسی

سایر

قلیچ خانی

حمیدرضا

دکتر

مرمت

استادیار

قهری

محمد

دکتر

تاریخ شفاهی

سایر

کاظمی

محسن

آقای

کتابداری

استادیار

کیانی خوزستانی

حسن

دکتر

تاریخ قاجار، نسخه پژوه

سایر

کیانفر

جمشید

آقای

کتابداری

استادیار

کاوه

گیتی

دکتر

تاریخ پزشکی

استادیار

کثیری

مسعود

دکتر

آرشیو

استادیار

کربلا آقایی کامران

معصومه

دکتر

مرمت

استادیار

کردوانی

لی لی

دکتر

تاریخ کردستان

سایر

کرمی

شایان

آقای

تاریخ میانه

استادیار

کناررودی

قربانعلی

دکتر

تاریخ کلیمیان

استاد

کهن

گوئل

پروفسور

آرشیو

استاد

کوکبی

مرتضی

پروفسور

تاریخ محلی خوزستان

استادیار

گلشنی راد

کریم

دکتر

تاریخ روابط ایران و آمریکا

استادیار

گل محمدی

علی

دکتر

تاریخ قاجار

دانشیار

گل‌محمدی

احمد

دکتر

کتابداری

استادیار

گلینی مقدم

گلنسا

دکتر

تاریخ فرهنگی

سایر

لطیفی نیا

مهشید

خانم

تاریخ فارس

استادیار

لعبت فرد

احمد

دکتر

تاریخ قاجار

استادیار

یلفانی

رامین

دکتر

تاریخ میانه

دانشیار

متولی

عبدالله

دکتر

تاریخ خلیج فارس

دانشیار

مجتهدزاده

پیروز

دکتر

مرمت

سایر

محسنیان

سمیه

دکتر

سندشناس

سایر

محمدی

امین

آقای

شیمی

دانشیار

محمدی

پریسا

دکتر

مرمت

استادیار

محمدی آچاچلویی

محسن

آقای

کتابداری

سایر

محمد اسماعیل

صدیقه

دکتر

آرشیو دیداری شنیداری

سایر

مرادی

نورالله

دکتر

تاریخ انقلاب اسلامی

استادیار

مرادی نیا

محمدجواد

دکتر

سندشناس

استاد

میرجعفری

حسین

پروفسور

مهرشناس

استادیار

میرزاابوالقاسمی

محمدصادق

دکتر

تاریخ خلیج فارس

استادیار

مشایخی

عبدالکریم

دکتر

تاریخ محلی کاشان

استادیار

مشهدی

محمد

دکتر

تاریخ کردستان

سایر

مطلبی

مطلب

دکتر

تاریخ اجتماعی نفت

سایر

معتقدی

ربابه

دکتر

تاریخ اندیشه

دانشیار

ملایی توانی

علیرضا

دکتر

مرمت

مربی

ملکیان

حمید

مهندس

تاریخ زنان

استادیار

ملک زاده

الهام

دکتر

تاریخ انقلاب اسلامی

سایر

منصوری

جواد

دکتر

تاریخ قاجار

دانشیار

منصوربخت

قباد

دکتر

سندشناس

استادیار

منظورالاجداد

محمد حسین

دکتر

باستان شناس

سایر

مهدی آبادی

ملیحه

خانم

تاریخ فارس

مربی

موسوی

سید احمد

آقای

تاریخ اسلام

استادیار

ناصری طاهری

عبدالله

دکتر

تاریخ خراسان

مربی

نجف زاده

علی

دکتر

تاریخ زنان

استاد

نجم آبادی

افسانه

پروفسور

سندشناس

استاد

نصیری

محمدرضا

پروفسور

تمبرشناس

سایر

نصرآبادی

علی اکبر

آقای

تاریخ خلیج فارس

سایر

نظامی

غلامحسین

دکتر

دانشجوی دکترا

سایر

نعیمایی

امین

آقای

تاریخ قاجار

استادیار

نعمتی

نورالدین

دکتر

تاریخ انقلاب اسلامی

سایر

نیکبخت

رحیم

آقای

روابط ایران و لهستان

سایر

نیک پور خشگرودی

رضا

آقای

تاریخ شفاهی

سایر

نیک نفس

شفیقه

خانم

تاریخ احزاب سیاسی

سایر

نودهی

کبری

خانم

تاریخ محلی مازندران

سایر

نوری

مصطفی

آقای

تاریخ محلی، تاریخ شفاهی

استاد

نورائی

مرتضی

پروفسور

تاریخ میانه

دانشیار

نوروزی

جمشید

دکتر

مدیریت اسناد

استادیار

هدایتی خوشمهر

عزیز

دکتر

تاریخ فرهنگی

استادیار

همراز

ویدا

دکتر

تاریخ عشایر

استادیار

واعظ شهرستانی

نفیسه

دکتر

آی تی

استادیار

واقف زاده

محمدحسین

دکتر

تاریخ خلیج فارس

استاد

وثوقی

محمدباقر

دکتر

تاریخ روابط ایران و آمریکا

استادیار

وحیدی راد

میکائیل

دکتر

مرمت

 

وحیدزاده

رضا

دکتر

تاریخ قاجار

استادیار

وزینی افضل

مهدی

دکتر

تاریخ کردستان

استادیار

یوسفی

عثمان

دکتر

تاریخ اجتماعی

استاد

یوسفی فر

شهرام

پروفسور

تاریخ دوره پهلوی

دانشیار

وطن دوست

غلامرضا

دکتر

باستان شناس

استادیار

وطن‌دوست

عبدالرسول

دکتر

login