صمغ‌ها و رزین‌ها در نگاتیوهای عکاسی پایه‌شیشه‌ای متعلق به دورۀ قاجار: مطالعۀ چند نمونه نگاتیو پایه‌شیشه‌ای تاریخی محفوظ در کاخ گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد شیمی-فیزیک، کارشناس پژوهشکدة حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی، تهران،

2 کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی، کاخ گلستان، تهران، ایران

چکیده

استفاده از صمغ‌ها و رزین‌ها در آثار هنری-تاریخی از دیرباز مرسوم بوده‌است. این مواد در انواع هنرهای نقاشی، خوش‌نویسی، تذهیب، تزیینات وابسته به معماری و حتی بناها، با اهداف گوناگون استفاده می‌شده‌اند. هنر عکاسی نیز از این مواد بی‌بهره نبوده‌است. پژوهش حاضر که با بررسی آثار عکاسی پایه‌شیشه‌ای آلبوم‌خانۀ مجموعۀ کاخ گلستان انجام شده‌است، مطالعه‌ای است بر روی نقش صمغ‌ها و رزین‌ها در تولید نگاتیوهای پایه‌شیشه‌ای در عکاسی سیاه و سفید.
هدف: هدف از این تحقیق، بررسی چند مورد از کاربرد صمغ‌ها و رزین‌ها در تولید نگاتیوهای پایه‌شیشه‌ای در عکاسی سیاه و سفید مربوط به دورۀ قاجار، براساس نتایج آزمایش‌های انجام‌شده با روش دستگاهی FTIR است.
روش و رویکرد پژوهش: تحقیق انجام‌شده از نوع تجربی-موردی است و براساس آنالیزهای شیمیایی غیرمخرب و با تکیه بر مطالعات کتاب‌خانه‌ای و رساله‌های قدیمی مرتبط انجام شده‌است.
یافته‌های پژوهش: همان‌طورکه انتظار می‌رفت استفاده از رزین‌ها و صمغ‌هایی مانند شِلاک، و صمغ عربی در بخش‌های مختلف انواع نگاتیوهای عکاسی پایه‌شیشه‌ای رایج بوده‌است. البته دربین نمونه‌های بررسی‌شده مواردی متفاوت با موارد رایج اشاره‌شده در رساله‌های قدیمی نیز دیده شد. از صمغ‌ها و رزین‌ها به‌عنوان لایۀ ورنی، پیش‌رتوش، پوشش بعداز رتوش، و هم‌چنین چسب استفاده می‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gums and Resins in Glass Plate Negatives of Qajarid Period Held at the Golestan Palace Photo Archive

نویسندگان [English]

  • Sahar Nohi 1
  • Helen Asadian 2
1 MA of Chemistry-Physics, Research Institute for the Protection and Restoration of Historical and Cultural Monuments, Tehran, I. R. Iran
2 Master of Restoration of Historical and Cultural Objects, Golestan Palace, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The use of resins and gums in historical art works has been considered for a long time. These materials were used for a variety of purposes in different arts such as painting, calligraphy, gilding, architectural decorations and even buildings. Resins and gums were also used photography. The present study carried out by examining the photographic glass plates of the album house of the Golestan Palace collection to identify the role of gums and resins in the production of Qajarid black-and-white glass plate negatives.
 
Method and Research Design:  Data was collected using FTIR method fornon-destructive chemical analysis. Also, historical technical literature was reviewed for additional data.
Findings and Conclusions: As expected, the use of different resins and gums such as Arabic gum and shellac in different parts of the glass plate negatives has been common.  Some cases were identified to be different from those mentioned in the historical technical literature. These materials have been used as a varnish layer, pre-retouch, post-retouch coating, as well as adhesives.

منابع
اسناد آرشیوی
آلبوم‌خانۀ کاخ گلستان، شماره‌ثبت: GP001650؛ GP001652؛ GP002199؛ GP005555.
آلبوم‌خانۀ کاخ گلستان، نمونۀ مطالعاتی با شماره‌ثبت GPS001.
کتاب فارسی
ذکاء، یحیی. (1376). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران. (چ1). تهران: شرکت افست.
رحیمی، عباس. (1391). قاجاریه و آموزش عکاسی. (چ1). تهران: فرزان روز.
مقاله
جاکی، زیبا؛ عبادی، تقی. (1396). «آشنایی با صمغ‌های گیاهی». مجلۀ باغدار، 114، صص 11-18.
سلطانی، زهرا؛ فرهمند بروجنی، حمید؛ عابد اصفهانی، عباس؛ احمدی، حسین. (1394). «نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکّب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک». فصل‌نامۀ گنجینۀ اسناد، سال بیست‌وپنجم، دفتر سوم، صص 128-148.
نعمتی بابای‌لو، علی؛ آزادی بویاغچی، مهرناز؛ نجفی، فرهود؛ محمدی آچاچ‌لویی محسن. (1395). «مروری بر شناسایی رزین‌های دی‌ترپنویید در ورنی آثار هنری به‌روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه». مجلۀ پژوهۀ باستان‌سنجی، 2(۱)، صص ۶۷-۸۰.
نوحی، سحر؛ اسدیان، زهرا؛ نیازی، فتح‌الله. (1398). «رتوش، مواد و فنون آن در نگاتیوهای عکاسی پایه‌شیشه‌ای کاخ گلستان». گنجینۀ اسناد، دورۀ 29، شمارۀ 4، پیاپی 116، (زمستان 1398)، صص 186-205.
 
 
منابع لاتین
کتاب
Coppen, J. J. W. (1995). Gums, resins and latexes of plant origin. (1st ed). Rome: Food and agriculture organization of the united nations on Preservation and Access.
Gernsheim, Helmut. (1962). Creative Photography: Aesthetic Trends, 1839-1960. Dover Publications, INC: New York.
McCabe, Constance. (2005). Coatings on photographs: materials, techniques, and conservation. (1st ed). Washington D.C.: American Institute for Conservation.
Mrhar, Peter. (2015). Mastering Gum Print - Book 1: Monochrome Printing (Historical and Alternative Photography) (Volume 1). New York: CreateSpace Independent Publishing.
مقاله
Brambilla, Laura; Riedo, Chiara; Baraldi, Cecilia; Nevin, Austin; Gamberini, Maria Cristina; D’Andrea, Cosimo; Chiantore, Oscar; Goidanich, Sara; Toniolo, Lucia. (2011). “Characterization of fresh and aged natural ingredients used in historical ointments by molecular spectroscopic techniques: IR, Raman and fluorescence”. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401(6), pp 1827–1837. https://doi.org/10.1007/s00216-011-5168-z
Bruni, Silvia; Guglielmi, Vittoria. (2014). “Identification of archaeological triterpenic resins by the non-separative techniques FTIR and 13C NMR: the case of Pistacia resin (mastic) in comparison with frankincense”. Spectrochimica acta. Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy, 121, pp 613–622. https://doi.org/10.1016/j.saa.2013.10.098
Granzotto, Clara; Arslanoglu, Julie; Rolando, Christian; Tokarski, Caroline. (2017). “Plant gum identification in historic artworks”. Scientific Reports, 7, pp 1–15. https://doi.org/10.1038/srep44538
Khairuddin; Pramono, Edi; Utomo, Suryadi Budi; Wulandari, Viki; A’An Zahrotul, W.; Clegg, Francis. (2016). “The effect of polyethylene glycol on shellac stability”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 107 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/107/1/012066
McCormick-Goodhart, Mark H. (1989). “Research on Collodion Glass Plate Negatives: Coating Thickness and FTIR Identification of Varnishes”. (edited by Siegel, Robin E.). Topics in Photographic Preservation, Volume 3, pp 135–150. Washington, DC: American Institute for Conservation.
Mills, John S.; White, Raymond. (1977). “Natural Resins of Art and Archaeology Their Sources, Chemistry, and Identification”. Studies in Conservation, 22(1), pp 12-31. https://doi:10.2307/1505670
Prati, Silivia; Sciutto, Giorgia’ Mazzeo, Rocco; Torri, Cristian; Fabbri, Daniele. (2011). “Application of ATR-far-infrared spectroscopy to the analysis of natural resins”. Analytical and bioanalytical chemistry, 399(9), pp 3081–3091. https://doi.org/10.1007/s00216-010-4388-y
Remazeilles, Celine; Veronique, Rouchon-Quillet; Bernard, J.; Calligaro, Thomas; Dran, Jean-Claude; Pichon, Laurent; Salomon, J.; Eveno, Myriam. (2005). “Influence of gum Arabic on iron-gall ink corrosion part II: Observation and elemental analysis of originals”. Restaurator, 26(2), pp 118–133.
Teramoto, Naozumi; Hayashi, Akihiko; Yamanaka, Kaori; Sakiyama, Asako; Nakano, Asuka; Shibata, Mitsuhiro. (2012). “Preparation and Mechanical Properties of Photo-Crosslinked Fish Gelatin/Imogolite Nanofiber Composite Hydrogel”. Materials, 5(12), pp 2573–2585. https://doi.org/10.3390/ma5122573
پایان‌نامه
Derry, Juliane. (2012). “Investigating Shellac: Documenting the Process, Defining the Product. A study on the processing methods of Shellac, and the analysis of selected physical and chemical characteristics”. (Project-Based Master’s Thesis), The Institute of Archeology, Conservation and History Faculty of Humanities University of Oslo.