دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، تابستان 1398، صفحه 1-196 
7. میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

صفحه 176-192

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی