دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، آذر 1390 
سیاق دروازۀ حسابداری نوین

صفحه 22-41

مهدی مرادزاده فرد؛ محسن روستایی؛ امیر سروش