درباره نشریه

 

گنجینةاسناد(GANJINE-YEASNAD). مجله‌ای علمی-پژوهشی با دو موضوع تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد و نیز مطالعات آرشیوی که به صورت فصلنامه در شهر تهران در کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. صاحب‌امتیاز گنجینة‌اسناد تا شماره  74(سال نوزدهم، دفتر دوم، تابستان 1388) «سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران» بود و از شمارة75 (سال نوزدهم، دفتر سوم، پاییز 1388)، صاحب‌امتیاز به «سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدة اسناد» تغییر یافت و تاکنون(1396) ادامه دارد.

 

 

 

مدیرمسئول گنجینةاسناد

 

محمدرضا عباسی از شمارة 1(سال اول، دفتر اول، بهار1370) تا شمارة10-11( سال سوم، دفتر دوم و سوم، تابستان و پاییز1372) مدیرمسئول گنجینةاسناد بود.

 

هاشم حجازی‌فر از شمارة12( سال سوم، دفتر چهارم، زمستان1372) تا شمارة 13-14(سال چهارم، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1373) مدیرمسئول گنجینةاسناد بود.

 

سیدحسن شهرستانی از شمارة 15(سال چهارم، دفتر سوم، پاییز1373) تا شمارة 45-46(سال دوازدهم، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان1381) مدیرمسئولی گنجینةاسناد را بر عهده داشت.

 

کیانوش کیانی هفت‌لنگ از شمارة 47-48( سال دوازدهم، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1381) تا شمارة62( سال شانزدهم، دفتر دوم، تابستان1385) مدیرمسئول گنجینةاسناد بود.

 

از شمارة63( سال شانزدهم، دفتر سوم ، پاییز1385) سعید رضایی شریف‌آبادی تا شمارة92( سال بیست و سوم، دفتر چهارم، زمستان 1392) مدیرمسئول گنجینةاسناد بود.

 

غلامرضا عزیزی از شمارة 93 (سال بیست و چهارم، دفتر اول، بهار 1392) تا کنون (1396) مدیر‌مسئولی گنجینةاسناد را بر عهده دارند.

 

 

 

شاپا

 

گنجینة‌اسناد تا شمارة 62(سال شانزدهم، دفتر دوم، تابستان 1385) فاقد شمارة استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) بود و از شمارة 63 شمارة 3653-1023 به‌عنوان شمارة شاپای گنجینة‌اسناد اختصاص یافت. در پاییز 1396 شمارة شاپای الکترونیک 2268-2538 به گنجینةاسناد داده شد.

 

قطع مجله

 

قطع گنجینةاسناد از شمارة 1تا شمارة 76 مجله 211× 285 میلی‌متر و از شمارة 77 تاکنون( 1396) با قطع 197×267 میلی‌متر منتشر شده‌است.

 

تمامی مقالات گنجینة‌اسناد بر روی پایگاه مجله به نشانیnlai.irوجود دارد و پژوهشگران به‌صورت دسترسی باز (open access) می‌توانند از مقالات استفاده نمایند. نرم افزار مورد استفادهگنجینة‌اسناد را شرکت پردازشگر دانش (سیناوب) طراحی کرده است. قبل از استفاده از این نرم‌افزار، از نرم‌افزار یکتاوب تا سال 1392 استفاده می‌شد که به دلیل هک شدن آن در سال 1392 تمامی اطلاعات گنجینة‌اسناد از بین رفت و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نرم‌افزار سیناوب را خریداری و مجدداً اطلاعات در سال‌های 1392تا 1395 در آن بارگزاری شد.

 

مقالات گنجینة‌اسناد بر روی پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه‌های علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) و پایگاه تخصصی نور (noormags) هم نمایه می‌شود.

 

 ضریب تأثیر گنجینة‌اسناد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 1370/. است.

 

سردبیر

 

مجلة گنجینةاسناد از شمارة 1تا شمارة 16(سال چهارم، دفتر چهارم، زمستان 1373)  سردبیر نداشت. کیانوش کیانی هفت‌لنگ از شمارة 17و18 (سال پنجم، دفتراول و دوم، بهار و تابستان1374) تا شمارة62(سال شانزدهم، دفتر دوم، تابستان1385) سردبیر گنجینةاسناد بود. کیانوش کیانی هفت‌لنگ از شمارة 47-48(سال دوازدهم، دفترسوم وچهارم، پاییز و زمستان 1381) همزمان سردبیر و مدیرمسئول گنجینةاسناد بود که تا شمارة 62(سال شانزدهم، دفتر دوم، تابستان1385) ادامه داشت. سعید رضائی شریف‌آبادی از شمارة63(سال شانزدهم، دفتر سوم، پاییز 1385) سردبیر و مدیرمسئول گنجینةاسناد شد که سردبیری وی تاکنون(1396) ادامه دارد. سعید رضایی شریف‌آبادی از شمارة 63(سال شانزدهم، دفتر سوم، پاییز 1385) تا شمارة 92(سال بیست و سوم، دفتر چهارم، زمستان 1392) هم‌زمان سردبیر و مدیرمسئول گنجینة‌اسناد بودند و با واگذاری مدیرمسئولی به غلامرضا عزیزی از شمارة 93 فقط سردبیری را بر عهده دارند.

 

اخذ درجة علمی ترویجی

 

در پاسخ به نامة شمارة 8993/87/د مورخ 9/10/1387 درخواست درجة علمی ترویجی در جلسة مورخ 11/10/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مطرح و با اعطای درجة علمی- ترویجی به مدت 4سال موافقت شد و این نامه با شمارة 8936/3 مورخ 5/11/1387 با امضای فیروز بختیاری‌نژاد مدیرکل امورپژوهشی وزارت علوم خطاب به سعید رضایی شریف‌آبادی مدیرمسئول و سردبیر نشریه گنجینة‌اسناد ارسال گردید.

 

 

 

اخذ درجة علمی پژوهشی

 

در پاسخ به نامة شمارة 7360/189/ص مورخ 12/8/89 درخواست درجة علمی- پژوهشی برای مجلة گنجینةاسناد در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مطرح و با اعطای این درجه به مدت دوسال از شمارة 77(بهار 1389) تا پایان آبان ماه 1391موافقت شد. این نامه با امضای فیروز بختیاری‌نژاد مدیرکل مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی با شماره نامة53299/3111 مورخ 9/9/1389 به مجله ارسال گردید.

 

نامة تمدید درجه به مدت 2 سال و تا پایان مهرماه 1392 با امضای مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی با شمارة 3118/172885 مورخ 24/8/1391 به مجله ارسال گردید.

 

 بعدازاین تاریخ، تمدید درجة مجلة گنجینة‌اسناد با توجه به طراحی سامانه برای کنترل مجلات علمی-پژوهشی به آینده واگذار شد و روال وزارت علوم برای تمدید درجه، به ابطال درجة مجلات فاقد کیفیت تغییر یافت و همة مجلات علمی پژوهشی تا زمانی که نامة ابطال درجه دریافت نکنند دارای درجة علمی-پژوهشی هستند. فرآیند انتشار به‌هنگام (تا نیمة آن فصل) از طریق سامانه کنترل می‌شود و هر سال مجلة گنجینةاسناد برای کنترل محتوای کیفی از طرف کمیسیون برای داوری ارسال می‌شود.

 

هیئت‌تحریریه

 

از شمارة 1 عبارت «زیر نظر هیئت‌تحریریه» در صفحة شناسنامة مجله ذکرشده است اما فرد یا افرادی به عنوان اعضای هئیت‌تحریریه مشخص نشده‌اند. این عبارت تا شمارة 16(سال چهارم، دفتر چهارم، زمستان 1373) در صفحة شناسنامه وجود داشت. از شمارة 17 و 18 (سال پنجم، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1374) و با سردبیری کیانوش کیانی هفت‌لنگ، عبارت «زیر نظر هیئت‌تحریریه» از صفحة شناسنامه حذف شد. در شمارة 64(سال شانزدهم، دفتر چهارم، زمستان 1385) هشت نفر شامل: محسن جعفری‌مذهب، سعید رضایی شریف‌آبادی، سید امیر شهرام نیا، غلامرضا فدایی عراقی، مهدی فرهانی‌منفرد، محمدحسین منظورالاجداد، مرتضی نورائی و غلامرضا وطن‌دوست، به‌عنوان اعضای هیئت‌تحریریه تعیین شدند و در شمارة 66(سال هفدهم، دفتر دوم، تابستان 1386)  محمدباقر وثوقی به جمع اعضای هیئت‌تحریریه اضافه شد. در شمارة 70(سال هیجدهم، دفتر دوم، تابستان 1380) محسن جعفری‌مذهب از هیئت تحریریه خارج شد. از شمارة73(سال نوزدهم، دفتر اول، بهار1381)،  عبدالحسین فرج‌پهلو، کاظم معتمدنژاد و حسین میرجعفری به جمع اعضای هیئت‌تحریریه اضافه شدند. از شمارة 75(سال نوزدهم، دفتر سوم، پاییز1388)، ری ادموندسون مدرس برنامه حافظة جهانی یونسکو از استرالیا و تری ایستوود(دانشیار دانشگاه بریتیش کلمبیا ) از کانادا به هیئت‌تحریریه اضافه شدند و سید محمدحسین منظورالجداد از هیئت تحریریه خارج شدند.از شماره 78( سال بیستم، دفتر دوم، تابستان 1389) غلامرضا وطن‌دوست و کاظم معتمدنژاد از هیئت تحریریه خارج شدند.ترکیب هیئت تحریریه از شماره 78( سال بیستم، دفتر دوم، تابستان 1389)تاکنون ثابت مانده و شامل افراد زیر است:

 

ری ادموندسون مدرس برنامه حافظة جهانی یونسکو از استرالیا؛

 

تری ایستوود، دانشیار دانشگاه بریتیش کلمبیا؛

 

سعید رضایی شریف‌آبادی، استاد دانشگاه الزهرا؛

 

سید امیر مسعود شهرام نیا، دانشیار دانشگاه اصفهان؛

 

غلامرضا فدایی، استاد دانشگاه تهران؛

 

عبدالحسین فرج‌پهلو، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز؛

 

مهدی فرهانی‌منفرد، دانشیار دانشگاه الزهرا؛

 

مرتضی نورائی، استاد دانشگاه اصفهان؛

 

محمدباقر وثوقی، استاد دانشگاه تهران؛

 

حسین میرجعفری، استاد دانشگاه اصفهان؛

 

 

 

شیوه‌نامه

 

از شمارة 1تا شمارة58 شیوه‌نامة خاصی در گنجینه مراعات نمی‌شد و هر نویسنده‌ای به هر صورت ارجاعات و فهرست مآخذ را مرتب می‌کرد در مجله چاپ می‌شد؛ اما شیوة غالب در مقالات این شماره‌ها شیکاگو است که به‌صورت دقیق‌تر مراعات شده است. از شماره 64(سال شانزدهم، دفتر چهارم، زمستان 1385 تا شمارة 72(سال هیجدهم، دفتر چهارم، زمستان 1387) به صورت دقیق شیوه‌نامة شیکاگو در مجله گنجینةاسناد اعمال می‌شد و از شماره 73( سال نوزدهم, دفتر اول، بهار 1388) تا کنون(1396) شیوه‌نامة انجمن روانشناسی آمریکا ( APA) استفاده می‌گردد.

 ضریب تاثیر گنجینه اسناد طبق اعلام پایگاه ای اس سی 0.1370 است.   

(تلخیص از مدخل گنجینة‌اسناد تالیف سیدمحمود سادات در دانشنامه سندشناسی، زیرچاپ)

login