اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه: گنجینه اسناد با هدف ارتقای دانش آرشیو در کشور و نیز بهره برداری از اسناد و مدارک آرشیوی در پژوهشهای تاریخی به نشر مقالات در دو حوزه مطالعات آرشیوی و نیز تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد و مدار آرشیوی می پردازد. حوزه موضوعی: مطالعات آرشیوی با رویکردهای چهارگانه آرشیوی شامل فراهم آوری اسناد و مدارک آرشیوی، پردازش، اطلاع رسانی و مرمت به حوزه موضوعی مطالعات آرشیوی ورود می کند. همچنین در حوزه تحقیات تاریخی مبتنی بر اسناد گنجینه به موضوعات تاریخی که بر اساس اسناد و مدارک آرشیوی تهیه شده باشند و قاعدتا از دوره صفویه به بعد را شامل می شوند می پردازد. نوع مقالات: گنجینه اسناد به عنوان تنها نشریه آرشیوی کشور به دنبال آن است تا پژوهشهای تاریخی در کشور مستند به اسناد تاریخی صورت گیرد و لذا در بخش مقالات تاریخی خود تنها مقالاتی را می پذیرد که این شرط را داشته باشند. ثانیا با چاپ مقالات آرشیوی در مجله به دنبال ورود دانش آرشیو به مباحث فراهم آوری و ارزش یابی، تنظیم و پردازش، حفاظت و نگهداری و اطلاع رسانی اسناد و مدارک آرشیوی است.

اسناد الکترونیک و چگونگی طی شدن فرآیندهای چهارگانه پیش گفته نیز از ضروریات امروز آرشیوها و مورد توجه گنجینه اسناد است. گنجینه اسناد  مقالات با رویکردهای گفته شده را برای بررسی و طی شدن فرآیند داوری می پذیرد.   

login