راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

شرایط و ضوابط پذیرش مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق راهنمای نگارش مقاله نیست خودداری فرمایند. مقالات ارسالی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • مستخرج از پژوهش در حیطه‌های موضوعی مجله باشد (برای اطلاع از حیطه‌های موضوعی به بخش اهداف و چشم‌انداز مراجعه فرمایید)؛
 • پیش از این در نشریه‌های داخلی، خارجی، یا مجموعه مقالات همایش‌ها منتشر نشده باشد و یا در انتظار چاپ نباشد.

 

ساختار مقالات

  • عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه، گویا و دربردارنده کلیدواژه های مقاله باشد.
  • نام نویسنده (نویسندگان): نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل آنان (نویسنده مسئول نیز  مشخص شود)؛
  • چکیده فارسی و انگلیسی: چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، روش/رویکرد پژوهش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری (در 150 تا 200 واژه)، و کلیدواژه‌ها (متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله و به‌شکل مفرد مانند: کتابخانه دانشگاهی) باشد؛
  • هدف: شامل مبانی نظری، بیان مسئله، پیشینه، هدف(ها)، پرسش(ها)، فرضیه‌ها (در صورت لزوم)، و مدل مفهومی پژوهش است که همگی در این بخش و بدون ذکر عناوین فرعی با پیوند منسجم علمی قرار می‌گیرند)؛ دقت شود عنوان مقاله در هدف عینا تکرار نشود.
  • روش: روش‌شناسی، جامعه آماری، جدول‌ها (شماره و عنوان در بالای جدول)، تصاویر و یا نمودارها (شماره و عنوان در پایین تصویر یا نمودار)؛دو روش بیان گردد که چه کارهایی نویسنده برای نوشتن مقاله انجام داده است.
  • یافته‌ها و نتیجه‌گیری: گزارش یافته‌های اصلی؛ نتایج و تبیین یافته­ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها.
  • چکیده مبسوط:  تهیه چکیده مبسوط علاوه بر چکیده مختصر شامل تمامی موارد بالا در 300 کلمه و ترجمه دقیق آن. (ترجمه گوگلی مورد پذیرش نیست.) 

شیوه نگارش مقاله

-       مقاله‌ها تایپ‌شده و حداکثر در 15 صفحه (معادل 7000 واژه) با فونت BLotus 14 برای مطالب فارسی و فونت 12Times New Roman  برای مطالب انگلیسی ارائه شوند.

-       نگارش متن مقاله براساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد.

-       پانویس‌ها: توضیح‌ها و برابرنهاده‌های انگلیسی اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه و به صورت مستقل از شماره یک آغاز و با فونت شماره 10 ارائه می‌شود؛

-       جدول‌ها و تصاویر: به تمامی جدول‌ها، تصاویر، فرمول‌ها، و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آنها اشاره شود. مطالب فارسی جدول‌ها با فونت 12 و انگلیسی با فونت 11 ارائه شوند.

-       ارجاعات: استنادها باید به شیوه APA و درون‌متنی ارائه شود (نگاه کنید به شیوه ارجاع‌های درون‌متنی)؛

-       مآخذ: منابعی که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته و به آن استناد شده باشد به‌صورت الفبایی و به‌ترتیب فارسی و لاتینی در انتهای مقاله درج می‌گردد (نگاه کنید به راهنمای نگارش مقاله در بخش راهنمای نویسندگان).

 

شیوه ارجاع درونمتنی

روش ارجاع به منابع به‌شیوه APA است.

-کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد، ص یا صص شماره صفحه یا صفحات).

-نسخة خطی:(نام نسخه خطی به صورت بولد، شمارة برگ).

- مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، ماه یا فصل انتشار، ص یا صص شمارة صفحه یا صفحات).

- اسناد: (سرواژة پایگاه آرشیوی مندرج در پایین همین صفحه، شمارة سند، شمارة صفحه)*

- پایان‌نامه: (نام خانوادگی دانشجو، سال دفاع، ص یا صص شمارة صفحه یا صفحات)

- روزنامه: (در صورتی که منبع مورد استفاده مقاله است به شیوة مقاله ارجاع داده شود و اگر خبر یا مطلب دیگری است به صورت(نام روزنامه، شمارة روزنامه(تاریخ)، ص یا صص شمارة صفحه یا صفحات)

- مصاحبه: (نام خانوادگی مصاحبه شونده(ذکر واژة مصاحبه). تاریخ مصاحبه).

 1. از کلمه همان در ارجاع دهی داخل متن به هیچ وجه استفاده نشود؛ حتی اگر از یک منبع 5 بار هم در یک صفحه استفاده شود تمام ارجاع دهی‌ها باید کامل باشد. 
 2. عنوان کتاب و مجله در داخل متن به صورت فقط ایتالیک بیاید.
 3. عنوان مقاله در صورت ذکر در داخل متن در داخل گیومه بیاید.

*کوته‌نوشت‌ها:

نام مراکز آرشیوی کشور، به منظور ارجاع درون‌متنی به سند، به شیوة زیر در این فصلنامه سرواژه‌سازی شده است:

-ساکما(sākmā):  سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.

-مارجا(mārjā): مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران.

-کِمام(kemām):کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

-مَراسان(marāsān): مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-اِستادوخ(estādux): ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

-مُتما(motmā): موسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.

-ساکماق(sākmāq): سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

-مپس(maps): موسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

تنظیم فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع از الگو و ترتیب زیر استفاده شود:

- اسناد: نام کامل پایگاه آرشیوی. (سرواژة پایگاه آرشیوی)، شمارة اسناد(ترتیب ریاضی شمارة اسناد رعایت شود).

-نسخه خطی: عنوان نسخة خطی. ( به صورت بولد). نام  محل نگهداری نسخة خطی، شماره بازیابی.

-‌کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده‌. (تاریخ انتشار). نام کتاب( به‌صورت بولد و ایتالیک). (شمارة جلد به‌عنوان مثال ج1). (ذکرنوبت چاپ به صورت چ1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژة مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).

-مقاله: مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». (نام و نام خانوادگی مترجم)،نام نشریه(به‌صورت بولد و ایتالیک). سال یا دورة انتشار(شمارة نشریه)، شمارة صفحات مقاله به عنوان مثال14-28. (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد) نام نشریه(به‌صورت بولد و ایتالیک.(نقطه بعد از نام مجله باید ویرگول باشد).نام نشریه(به‌صورت بولد و ایتالیک

شماره DOI یا DOR در تنظیم کتابنامه برای مقالات درج DOIیا DOR مقالات اجباری است.

 - مجموعة مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در(عنوان مجموعه مقاله به‌صورت بولد و ایتالیک). (نام و نام خانوادگی کوششگر). محل نشر: ناشر.

روزنامه: عنوان روزنامه به صورت بولد و ایتالیک، شمارة مسلسل روزنامه، (تاریخ روزنامه).

- پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشتة تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

- مصاحبه: نام خانوادگی مصاحبه شونده، نام ( تاریخ مصاحبه). محل مصاحبه.

- منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. «عنوان مطلب اخذ‌شده». (تاریخ اخذ مطلب) از نشانی کامل سایت. (چنانچه مطلب اخذ شده لاتین است بجای واژة از واژة from استفاده گردد. همچنین درتنظیم کتابنامه برای منابع فارسی درج عبارت In Persian در داخل کروشه اجباری است.).

 تذکرات:

 1. اسامی نویسندگان به‌شکل مقلوب می‌آید و بین اسامی نویسندگان در فارسی و لاتین، علامت "نقطه‌ویرگول" قرار می‌گیرد.
 2. اگر یک نفر چند کتاب یا مقاله در فهرست منابع پایانی داشته باشد باید اول مقاله یا کتاب  با تاریخ جدیدتر بیاید.
 3. اگر یک نفر در یک سال چند کتاب  یا مقاله داشته باشد باید با شماره، منبع‌ها از هم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد.
 4. اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان  در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن باید نام کوچک اشخاص  اضافه شود.
 5. دوره‌های تاریخی را حتما از راست به چپ بنویسید .  مثال 1368-1389.
 6. شماره صفحات منبع را در ارجاع دهی حتما از راست به چپ و کامل بنویسید . مثال  صص 1154-1158.
 7. استفاده ازعلائم اختصاری ق (قمری)، ش(شمسی) ، م(میلادی) و ص( صفحه) بدون نقطه هم اشکالی ندارد  مثال 1346ش
 8. برای نوشتن کسره اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) بین موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده کنید مثال: خانۀ بزرگ .

ملاحظات:

-     پذیرش و انتشار مقالات در این مجله به معنی تأیید محتوای آنها نیست و مسئولیت نهایی هر مقاله برعهده پدیدآور(ان) است.

-       مقاله‌های ارسالی باز‌گردانده نمی‌شود و مجله در اصلاح و ویرایش آنها آزاد است.

-    فرایند داوری در مجله کاملاً پنهان است و هرگونه فعالیتی در هر مرحله از داوری از طریق پرونده مقاله در سامانه قابل پیگیری است.

-    پیغام دریافت و نتیجه داوری از طریق پست الکترونیکی به آگاهی پدیدآور یا پدیدآور مسئول مقاله خواهد رسید.

-    در نهایت، متن مقاله پس از انجام اصلاحات مورد نیاز باید به تأیید تمامی پدیدآوران مندرج در مقاله برسد.

-    در صورت پذیرش مقاله، پدیدآوران می‌توانند برای دریافت گواهی پذیرش مقاله با دفتر فصلنامه مکاتبه نمایند.

- دریافت هزینه پردازش و انتشار مقالات در فصلنامه گنجینه اسناد طبق آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب 1/2/1400 وزارت علوم است. بر این اساس برای پردازش و صدور گواهی پذیرش 250000 تومان و برای انتشار 150000 تومان دریافت می‌گردد. نویسندگان محترم در ابتدای بارگزاری مقاله نیازی به پرداخت مبلغ ندارند و از مقالات مردودی هم وجهی دریافت نمی گردد.

چنانچه برای نوشتن مقاله از کمکهای مالی و تجهیزاتی مراکزی استفاده شده است و یا مقاله از سوی مراکزی حمایت شده است حتما لازم است تا در مقاله بدان اشاره شود.

login