دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، شهریور 1390 
بررسی میزان تاثیر چسب‌های مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزۀ اسناد آرشیوی

صفحه 62-79

زهره مرادخانی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ رضا وحیدزاده؛ صدیقه روحی؛ رقیه محمودی