دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، اسفند 1390 
ارزیابی و رتبه‌بندی نرم‌افزارهای موجود در مراکز آرشیوی ایران

صفحه 96-113

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ امیررضا اصنافی