تحلیل وضعیت حقوق و مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ ایران دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی دکترای تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل وضعیت مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی ایران است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر تحقیق تاریخی است. در این روش اطلاعات لازم از منابع کتابخانه‌ای با تاکید و تکیه بر اسناد موجود در آرشیو کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی گردآوری شده و سپس بر اساس نظم و توالی منطقی تاریخی پردازش گشته و تحقیق مدون شده است.
یافته‌ها و نتایج: از یافته‌های تحقیق حاضر، اینگونه مستفاد می‌شود که مجلس اول شورای ملی با کاربرد تجربیات اداری – مالی دستگاه دیوانی کشور، تنها موفق به پرداخت بخش محدودی از حقوق نمایندگان و کارکنان خود شد و بخش مهم این حقوق در دوره‌های بعدی قانون‌گذاری به آن‌ها و یا بازماندگانشان پرداخت شد، چرا که بنا بر دلایلی به ویژه نبود منابع مالی کافی، تمرکز مجلس اول برحل مشکلات اقتصادی کشور و کوتاه‌مدت بودن این دورۀ قانون‌گذاری، امکان رسیدگی به امور داخلی مجلس برای نمایندگان محدود بود؛ ازاین رو مجلس اول از ساختار مالی منطقی برخوردار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Condition of Payments and Salaries of the Staff and Members of Iran’s First National Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • Sohrab Yazdani 1
  • Ali Tatari 2
چکیده [English]

Iran’s First National Consultative Assembly (Parliament) was established when Iran was in a weak economic condition. Therefore, the members of this parliament focused on overcoming the financial problems and economic obstacles, and they established their first specialized working group titled "Malieh (Finance) Commission”. However, the parliament members faced many problems in covering their personal living expenses due to leaving their personal jobs and having to reside in Tehran. Consequently, the National Consultative Assembly had to find a solution to a new challenge: financial support of its members.
The main question of this research is: being short of financial resources and having no financial and administrative experience in the parliamentary system, what financial and administrative measurements and framework did the parliament use to pay the salaries of its staff and members? In applying the method of historical research, all the necessary pieces of information were gathered from library resources, focusing on the records existing in the Document Center of Iran’s Parliament. This information was processed in a rational historical sequence and then analyzed. The findings of this research show that the First National Consultative Assembly of Iran was only able to pay a small amount of its staff and members’ salary by applying the financial and administrative experiences of the governmental system of Iran. A significant proportion was postponed to the next rounds of the Parliament when it was paid to them or their heirs. The period of the first National Consultative Assembly was so short that the members only focused on solving the country’s economic problems, and its financial resources were so inadequate that they could only pay limited attention to the internal affairs of the Parliament. Consequently the First Parliament did not have an orderly approach to financial management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The First National Consultative Assembly
  • parliament staff and members
  • payments and salaries
  • Document Center of Iran Parliament