سیاق دروازۀ حسابداری نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ادبیات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تصور نقاش یا مجسمه‌سازی که تاریخ هنر را مطالعه نکرده و یا آهنگسازی که دانش و معلوماتی دربارۀ تاریخ موسیقی نداشته باشد چندان هم ساده و آسان به نظر نمی‌رسد، زیرا با مطالعه و بررسی تاریخچه و سرگذشت یک علم شناخت بهتری از آن بدست می‌آید و بدین ترتیب علاقۀ بیشتری نسبت به آن حاصل می‌شود. در شرایطی که بسیاری از علوم از چنین مزیتی برخوردارند، تاریخ حسابداری هنوز به صورت کامل به رشتۀ تحریر در نیامده است. بررسی خاستگاه و سیر تحول هر علمی، جهت دستیابی به سرآغاز و منشاء پیدایش آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاریخچۀ حسابداری دوطرفه، حسابداری سیاق را با قدمتی حداقل 1400ساله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و اسنادی جمع‌آوری شده است. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا حسابداری دوطرفه همان سیاق ایرانی است یا اینکه اشتراکاتی با آن دارد؟
یافتۀ این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه نمی‌توان حسابداری دوطرفه را برداشتی مستقیم از سیاق دانست ولیکن حسابداری سیاق جنبه‌های زیادی از حسابداری دوطرفه را در خود جای داده است. سیاق یک سیستم حسابداری یک‌طرفۀ مطلق نیست و می‌توان آن را حلقۀ ارتباط میان حسابداری یک‌طرفه و حسابداری دوطرفه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Siaq, the Gateway to Modern Accounting

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradzadehfard 1
  • Mohsen Roustaei 2
  • Amir Soroush 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to understand the foundation and beginning of any science, studying its origin and evolution is very significant. Studying and analyzing the history and background of a science can help us to achieve a better recognition of that science and to increase our interest in it. Many of the sciences have a clear history and background, but the history of accounting has never been comprehensively documented.
 The present study aims to analyze the history of the double-entry bookkeeping system and to discover whether this accounting system is the same as the Iranian Siaq method of accounting, or whether they just have some points in common. For this purpose, the Siaq accounting method, with its history of at least 1400 years, is studied by a descriptive-analytical approach, and the required information is collected by library and documentary method of research.
 This research concludes that although the double-entry bookkeeping system is not directly rooted in Siaq accounting, there are many commonalities between them. Siaq can be considered as a link between single entry and double entry accounting system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siaq
  • double-entry bookkeeping system
  • double-entry accounting system
  • commercial offices