ارائۀ الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس‌های رقمی معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (آرشیو ملی ایران)، بر مبنای الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.اِی.آی.اِس.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای مدیریت عکس‌های رقمی در معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران (آرشیو ملی ایران)، بر مبنای الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.اِی.آی.اِس.) است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کمی و روش پژوهش، مطالعۀ کتابخانه‌ای است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش پیمایشی توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهۀ وارسی محقق‌ساخته است. جامعۀ آماری شامل 32 نفر متخصص در حوزۀ حفاظت رقمی است که با الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.اِی.آی.اِس.) آشنایی دارند. از این تعداد 20 نفر حاضر به تکمیل سیاهه شدند.
یافته‌ها: با در نظر گرفتن دیدگاه صاحب‌نظران، 89 عنصر از 135 عنصر موجود در سیاهۀ ارزیابی برای ارائۀ الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس‌های رقمی آرشیو ملی ایران ارائه شده است.
اهمیت پژوهش: عکس‌های رقمی، اسناد مهمی هستند که سهم بسزایی در برآوردن نیاز اطلاعاتی کاربران دارند. از آنجا که تاکنون پژوهشی در زمینۀ مدیریت عکس‌های رقمی آرشیو ملی ایران، بر مبنای الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اِس. صورت نگرفته است، در این پژوهش سعی بر آن بوده تا با تهیۀ سیاهۀ وارسی، بر مبنای الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اِس.، الگویی مطلوب برای مدیریت عکس‌های رقمی آرشیو ملی ایران پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Managing Digital Pictures of the National Archives of Iran, Based on the Open Archival Information System Reference Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Rezaei Sharifabadi 1
  • Mansour Tajdaran 2
  • Zohreh Rasouli 3
چکیده [English]

Purpose: The objective of the present study is to propose a model for managing the digital pictures available in the National Archives of Iran, based on the Open Archival Information System (OAIS) Reference model.
 Methodology/Approach: The present study is based on the quantitative research and library study research method. The descriptive and analytical survey method is applied for data analysis. The required data is gathered by a researcher-made checklist. The statistical population included 32 experts in the field of digital information preservation who are familiar with OAIS. Twenty of these experts completed the questionnaire.
 Findings: Taking into consideration the viewpoint of experts, 89 elements out of the 135 elements of the evaluation checklist are applied to present the proposed model of managing digital pictures of the National Archives of Iran.
 Research value: Digital pictures are important documents that contribute significantly to fulfilling the information needs of their users. No research has been done before in the field of managing digital pictures available in National Archives of Iran based on OAIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Archival Information System (OAIS) reference model
  • National Archives of Iran
  • digital picture
  • digital preservation management