کاربرد استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این مقاله، بحث دربارۀ کاربرد فراداده در توصیف و سازماندهی اطلاعات و اسناد آرشیوهای رقمی، و تشریح مبسوط استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.) در توصیف اشیای محتوایی موجود در آرشیوهای رقمی است.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. در این مقاله، بر اساس دستنامه‌ای که توسط انجمن کتابداران آمریکا در سال 2004 برای آرشیوها تهیه شده، و بر اساس بخش‌ها و ساختار استاندارد محتوایی، عناصر هسته‌ای برای توصیف هریک از موجودیت‌ها و اشیای محتوایی موجود در آرشیوهای رقمی ارائه می‌گردد.
ارزش پژوهش: با توجه به اینکه پژوهش‌های کمی پیرامون استانداردهای محتوایی و نقش آن‌ها در سازماندهی اشیای محتوایی آرشیوهای رقمی صورت پذیرفته است؛ در مقالۀ حاضر، سعی شده است با معرفی استاندارد محتوایی و ارائۀ جدول عناصر هسته این استاندارد برای توصیف موجودیت‌ها و اشیای محتوایی آرشیوها، آرشیوها در بازیابی و مبادلۀ موجودیت‌های آرشیوی خود با موجودیت‌های آرشیوهای دیگر دچار مشکلات کمتری شوند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، دی.اِی.سی.اس.، یکی از استانداردهای محتوایی در حوزۀ آرشیو است که مجموعه قوانینی برای توصیف مواد آرشیوی، اسناد شخصی، و مجموعه‌های نسخه‌های خطی (اِی.پی.پی.ام.) و همۀ انواع اشیای محتوایی با تاکید بر دنیای رقمی فراهم می‌کند.
نتیجه‌گیری: استانداردها با تامین سامانه‌ای موثر و منسجم جهت آرشیوها و آرشیوداران، باعث ایجاد هماهنگی لازم در میان مجموعه‌های مختلف اطلاعاتی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of DACS Content Standard in Describing and Organizing Documents of Digital Archives

نویسندگان [English]

  • Faezeh Tabatabai Amiri
  • Akram Ahmadian
چکیده [English]

Purpose: This research discusses the application of metadata in describing and organizing the information and documents of digital archives. It also presents a detailed account of the DACS content standard in describing the content objects available in digital archives.
 Methodology/Approach: This research has been done by library methods. In this article, on the basis of a handbook for archives offered by the American Library Association in 2004, and also based on the parts and structure of the DACS content standard, the core elements for describing each of the content objects and entities available in digital archives are introduced
 Research value: Since limited research has been carried out on content standards and the role of these standards in organizing the digital archives’ content objects, this article tries to introduce the DACS content standard and to present this standard's core elements table in order to reduce the problems of incompatibility, and help different archives in retrieving and exchanging their entities with other archives’ entities. 
 Findings: Based on the findings of this research, DACS is one of the content standards used in archives, for preparing sets of rules for describing Archives, Personal Papers, and Manuscripts (APPM) and all types of content objects, with an emphasis on the digital world.
 Conclusion: Standards like DACS provide an effective and coherent system for archives and archivists and therefore create the required coordination between different information collections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Describing Archives: A Content Standard (DACS)
  • digital archives