دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 128، دی 1401، صفحه 1-200 
پژوهش‌های مرتبط با هستی ‎شناسی در حوزۀ موزه

صفحه 101-125

10.30484/ganj.2022.2950

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ زینب فری زاده