2. سیاست‌های روسیه در تسلط اقتصادی بر مسیرهای تجاری شمال و شمال غرب ایران از طریق ساخت راه (با تأکید بر اسناد امتیازنامه‌های راه تبریز به قزوین در دورۀ قاجار)

حسین اسماعیلی نصرآبادی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-86

10.22034/ganj.2018.2269