دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، شهریور 1387 
سرآغاز

صفحه 5-8

مهدی فرهانی منفرد