تاملی در سه ویژگی ممتاز مدرسه تاریخی «شوکتیه»

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی

2 کارشناس جامعه شناسی

چکیده

مقاله حاضر، مستخرج از یک طرح پژوهشی است و سعی دارد تا ضمن مروری بر زمینه های شکل گیری آموزش نوین در ایران و نیز روند تاسیس دارالفنون و برخی دیگر از مدارس آن دوره، به معرفی اجمالی «مدرسه شوکتیه» بیرجند بپردازد. در ادامه، به سه ویژگی ممتاز و انحصاری این مدرسه تاریخی که هویتی مستقل و ماندگار به آن بخشیده است، رایگان بودن، معلمان مدرسه، و توجه به آموزش دختران پرداخته، نتیجه می گیرد که مدرسه شوکتیه بیرجند در نوع خود و در قیاس با دیگر مدارس خارج از مرکز دارای ویژگیهای درخور توجه و در برخی موارد انحصاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pondering on three superior features of the historical Sokatiye School

نویسندگان [English]

  • zahra ostadzadeh 1
  • maryam ostadzade 2
1
2
چکیده [English]

This article is a summary of a research project aiming to review the grounds for the development of modern education in Iran. It also explores the procedure of instituting Darolfonoon and some other schools of that era and briefly introduces Birjand’s Shokatieh School. Afterwards, it explains the three superior and unique features of this historical school that has given it an independent and long-lasting identity: being free of charge, having great teachers, and paying attention to the education of girls. It finally concludes that the Shokatieh school of Birjand, in comparison with other schools out of Tehran, had outstanding and somehow unique features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education/ schools/ modernism/ Darolfonoon/ Shokatieh School/ free education/ girl’s schools/ female education/ teachers/ Birjand/ Khorasan/ Iran