سندی از اوضاع اجتماعی گلپایگان پس از مشروطه

نویسنده

پزشک و دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر، ضمن اشاره مختصر به شواهد باستانشناختی و تاریخی در مورد شهرستان گلپایگان بر این است تا به کمک منابع موجود، به بررسی سیمای اجتماعی و اقتصادی مردم این شهر در آستانه انقلاب مشروطیت بپردازد. در ادامه، شرایط سیاسی - اجتماعی پس از مشروطیت به اختصار بررسی شده، دلایل نارضایتی مردم از وضعیت پیش آمده ارائه می شود. در پایان، سعی شده تا با معرفی یک سند، وضعیت امنیت در حدود سال 1300ش. و دیدگاه مردم نسبت به حضور نظامیان به عنوان متولیان امنیت، مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A record about Golpayegan and the social status of its inhabitants after the Constitutional Revolution

نویسنده [English]

  • masoud exiri
چکیده [English]

 After reviewing the archaeological and historical evidences about Golpayegan, this research tries to investigate the socio-economical status of this city on the verge of the constitutional revolution using the available resources. Afterwards, the political and social condition which existed after the constitutional revolution is briefly studied and the reasons for people’s dissatisfaction are explored. Finally, by introducing a record, the security condition around 1921 and the attitudes of people about the existence of soldiers, as security providers, is discussed.