دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 103، مهر 1395، صفحه 1-183 
بررسی و بازنگری حکومت بنادر خلیج فارس 1319ق.

صفحه 68-96

حشمت الله عزیزی؛ داریوش رحمانیان؛ هوشنگ خسروبیگی؛ محمد رستمی