مقایسه‎ای بین روش‎های نمونه برداری فعال و غیر فعال در مخازن نگهداری از منابع آرشیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری میکروبیولوژی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هوا به عنوان منبعی از ریزاندامگان ( میکروارگانیسم‎ها ) دارای نقش مهمی در ایجاد آلودگی‎های بیولوژیک و آسیب‎های جدی در منابع آرشیوی می‎باشد؛ از این‎رو پایش میکروبی منظم هوای مخازن (در راستای سیاست‎های حفاظت پیشگیرانه) برای شناسایی و اصلاح شرایط بحرانی، اجتناب ناپذیر است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطوح آلودگی بیولوژیک هوا در مخازن نگهداری از منابع آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، با روش‎های نمونه‎برداری فعال و غیر فعال، و بررسی وجود ارتباط بین نتایج حاصل از این دو روش می‎باشد.
روشها:در این مطالعه نمونه‎برداری از هوای مخازن به دو روش: فعال (استفاده از دستگاه ایرسمپلر)، و غیر فعال (روش پلیت‎گذاری) بر اساس استاندارد ISO 14698-1:2003، انجام شد. پس ازتعیین تعداد کلی ریزاندامگان زنده و قابل کشت (TVC)، و شناسایی آنها با روش‎های میکروبیولوژی، همبستگی میان نتایج حاصل از دو روش و توزیع فراوانی گروههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها: در میان قارچ‎های جدا شده جنس‎های Penicillium، Cladosporium و Aspergillus دارای بالاترین فراوانی در هردو روش نمونه‎گیری فعال و غیر فعال بودند. بررسی درصد فراوانی باکتری‎های آلاینده هوای مخازن، در هر دو روش نمونه‎برداری، نشاندهنده غالبیت باکتری‎های گرم مثبت میله‎ای ( و رشته‎ای) اسپور‎دار، از قبیل  گونه‎های جنسBacillusو Streptomyces، می‎باشد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS ، همبستگی دو روش ارزیابی کننده کیفیت هوا را تائید نمود. مقایسه توزیع فراوانی گروههای مختلف نشانگر عملکرد بهتر روش فعال برای جداسازی جنس‎های قارچی می‎باشد.
نتیجهگیری: نتایج حاصل از هر دو روش به منظور ارزیابی کلی آلودگی هوا، درپایش های ادواری مخازن، قابل استناد می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of Active and Passive air sampling methods in the repositories of archival materials

نویسنده [English]

  • Negar Rayisnia
چکیده [English]

Purpose: Air as a source of microorganisms has an important role in the biological contamination and serious bio-deterioration of archival materials, so regular microbial monitoring of the air of repositories along with protective conservation policies for identifying and correcting critical conditions, is inevitable .The aim of this study was to evaluate the biological air contamination levels in the archival repositories of the National Library and Archives of Iran, by active and passive sampling methods, and to assess the relationship between the results of the two methods.
Method/Research Design: Air sampling of repositories was carried out in two ways: Active (using Air sampler model, SAS), and Passive (Settle plates) methods, according ISO 14698-1: 2003, standard. After determining of TVC (Total Viable Count) and identifying different groups of microorganisms by microbiological methods, the correlation between the results of the two methods and frequency of different groups were evaluated.
Findings:Among the isolates of fungal genera thehighest frequency is reached byPenicillium, Cladasporium and Aspergillus in both passive and active sampling methods. Prevalence of contaminantbacteria of the air of repositories, in both sampling methods, indicates dominance of sporulated gram-positive rod bacteria such asBacillusandStreptomyces. Statistical analysis using SPSS confirmed thecorrelation between the two methods of air quality assessment. Frequency of different groups of microorganismsintroduces   active air sampling as a better method for isolation of fungi genera.
Conclusion: The results of both methods are reliable for periodical monitoring of air microbial contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Contamination
  • Air sampling
  • Repositories of archival material
  • Monitoring
منابع:
- Asefa, D.T., Gjerde, R.O., Sidhu, M.S., Langsrud, S., Kure, C.F., Nesbakken, T., & Skaar, I. (2009). The performance of SAS-super-180 air sampler and settle plates for assessing viable fungal particles in the air of dry-cured meat production facility. Food Control, (20), 997–1001.
- Awad, A.& Abdel Mawla,H., (2012), Sedimentation with the Omeliansky Formula as an Accepted Technique for Quantifying Airborne Fungi.Enviromental Studies,21(6 ), 1539-1541.
- Borrego, S., Gomez de Saravia, S., Lavin, P., Perdomo, I. &Guiamet,P. (2012). Determination of Indoor Air Quality in Archives and Biodeterioration of Documantary Heritage. International Scholary Research Network, ISRN Microbiology, Article ID 680598.
- Borrego, S., Guiamet,P., Gomez de Saravia, S., Batistini, P., Garcia, M., Lavin, P., & Perdomo, I. (2010). The quality of air at archives and biodeterioration of photographs. International Biodeterioration & Biodegradation, (64), 139-145.
- Cappitelli, F., Fermo, P., & Vecchi, R. (2009). Chemical-physical and microbiological measurements for indoor air quality assessment at the ca’ granda historical archive). Water, Air, and Soil Pollution, (201)1–4, 109–120.
- Florian, M. L. E. (2004). Fungal Facts. Solving Fungal Problems in Heritage Collections, London: Archetype Publications.
- Guiamet, P., Borrego, S., Lavin, P., Perdomo, I., & Saravia, S. G. D. (2011). Biofouling and biodeterioration in materials stored at the Historical Archive of the Museum of La Plata, Argentine and at the National Archive of the Republic of Cuba, Colloidsand Surfaces, ( 85) 2, 229–234.
- Huttunen, K., Hyvarinen, A., Nevalainen, A., Komulainen, H., & Hirvonen, M. R. (2003). Production of proinflammatory mediators by indoor air bacteria and fungal spores in mouse and human cell lines, Environmental Health Perspectives, (111) 1, 85–92.
- ISO 14698-1.(2003), Cleanrooms and associated controlled environments -Biocontamination control. Part 1. General principles and methods.
- Napoli, C., Marcotrigiano, V., & Montagna, M. T. (2012). Air sampling proceduresto evaluate microbialcontamination: a comparison between active andpassive methods in operating theatres. BMC Public Health, (12) 594, 1471-1478.
- Nevalainen, A., & Morawaska, L. (2009). Biological Agents in Indoor Environments. Assessment of Health Risks, Work conducted by a WHO Expert Group between 2000–2003, QUT,2009, http://www.ilaqh.qut.edu.au/Misc/BIOLOGICALAGENTS,2009.pdf.
- Pasquarella, C., Albertini , R., Dall’aglio, P., Saccani, E., Sansebastiano, GE., & Signorelli, C.( 2008). Air microbial sampling: the state of the art. Ig. Sanita Pubbl(64),79–120.
- Pasquarella, C., Pitzurra, O., Savino, A. (2000). The index of microbial air contamination. J. Hosp. Infect ,(46),241–256.
- Pasquarella, C., Saccani, E., Sansebastino, G. E., Ugolotti, M., Pasquariello, G., & Albertini, R. (2012). Proposal for a biological environmental monitoring approach to be used in libraries and archives. Annals of agricultural and Enviromental Medicine , (19)2, 209-212.
- Perdelli, F., Sartini, M., Orlando, M., Secchi, V.,& Cristina, ML. (2000).Relationship between settling microbial load and suspended microbial load in operating rooms. Ann. Ig.,(12),373–380.
- Petti ,S., Iannazzo, S., Tarsitani, G. (2003). Comparison between different methods to monitor the microbial level of indoor air contamination in the dental office. Ann. Ig.(15),725–733.
- Pinzari, f., Pasquariello, G., & De Mico, A. (2006). Biodeterioration of paper: A SEM study of fungal spoilage reproduced under controlled conditions. Macromolecular Symposia, 238, 57–66.
- Radler de Aquino, F., & de G´ oes, L. F.(2000). Guidelines for indoor air quality in offices in Brazil. Proceedings of Healthy Buildings, (4), 549–553.
- Ramirez, P.,& Coha, J.M., (2003). Enzymatic degradation of cellulose for thermophilicactinomycete: isolation, characterization and cellulolytic activity determination.Revista Peruana de Biología 10, 67-77.
- Rintala, H., Pitk¨aranta, M., Toivola, M., Paulin, L., & Nevalainen, A. (2008).Diversity and seasonal dynamics of bacterial community in indoor environment, BMC Microbiology, (8)56 .
- Sterflinger, K., Pinzari, F. (2012). The revenge of time: fungal deterioration of cultural heritage with particular reference to books, paper and parchment. Environmental Microbiology, 14(3), 559-566.
- Valent´ın, N. (2010), Microorganisms in museum collections, Coalition,( 19),2–6.
- Valentın, N. (2007), Microbial Contamination in Archives and Museums: Health Hazards and Preventive Strategies Using Air Ventilation Systems,Contribution to the Experts’ Roundtable on Sustainable Climate ManagementStrategies, Retrieved from The Getty conservation institute website:http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/climate/paper_valentin.pdf
- رئیس نیا، نگار (1390). اطلس قارچ شناسی ( قارچ‎های آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه‎ای). تهران: انتشارات سازمان اسناد و کتابخانة ملی.
- گالو، فوستاو (1371). نقش عوامل بیولوژیک در فرسایش کاغذ(عباسعلی عابدی استاد، مترجم). مشهد: انتشارات کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی.
- میشرا، آر.آر (1385). میکروبیولوژی خاک (علیرضا فلاح، مترجم). تهران: انتشارات آییژ.