دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-170 
بررسی تأثیر ضد قارچی عصاره گیاه کبیکج جهت حفاظت آثار کاغذی تاریخی

صفحه 104-123

مینا خوبانی ربانی؛ مهرناز آزادی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ پروین دهقان