دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، اسفند 1393 
شناخت و بررسی ملفوفه‌فرمان در دوره قاجار

صفحه 66-83

علیرضا نیک نژاد؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان نژاد