دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-166 
میلسپو و نوسازی سامانۀ مالی و اداری در ایران

صفحه 80-96

نورالدین نعمتی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ مرتضی نورائی