ارزیابی شرایط محیطی مخازن نگهداری اسناد و مدارک در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی فرهنگ و زبان های باستانی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

2 کارشناس شیمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

چکیده

هدف: شناسایی عوامل آسیب‌رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه‌ایِ موجود در مخازن دستگا‌ه‌های دولتی برای تدوین معیار‌های حفاظت هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی، کاهش هزینه‌های آتی در ضدعفونی و مرمت و به‌ویژه آسیب های انسانی بوده است.
روش پژوهش: داده‌های حاصل از بازرسی و نمونه‌برداری از مخازن برون سازمانی 17 نهاد دولتی و شرایط محیطی 63 مخزن آنها پایش، جمع‌بندی و پردازش شد؛ آلودگی‌های بیولوژیکی موجود در آنها شناسایی و با CFU مقایسه و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت به سازمان­ مربوطه ارائه شد. در این پایش‌ها، علاوه‌بر اندازه‌گیری دما، رطوبت، و نور، تعداد ریزاندامگان­ های[1] موجود در هوای مخازن بررسی و با مقادیر استاندارد تطبیق داده شد.آنگاه، داده‌های مربوط به تأثیرنور، دما، و رطوبت بر رشد ریزاندامگان­ها ، استخراج و شناسه‌گذاری و با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شد.به سبب پیروی نکردن داده‌ها از توزیع نرمال در سنجش همبستگی عواملی مانند نور و دما با قارچ، از فرمول همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
 
 
نتیجه‌گیری: استانداردهای نور، رطوبت، و دما در اغلب مخازن رعایت نمی­شود. معنا‌دار نبودن ارتباط رطوبت و وجود قارچ، نشان آن است که در 87% مخازن رطوبت کمتر از میزان استاندارد است.[1] Microorganism 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of environmental condition of repositories in government departments in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Azizi 1
  • Sedighe Roohi 2
1
2
چکیده [English]

Purpose: To identify factors damaging archival as well as library materials held in government departments repositories in order to develop criteria for preservation practices consistent with international standards, diminishing the costs of future disinfecting and repair, in particular damages caused by human factors.
Method/Research Design: Data resulted from the monitoring of and sampling from external repositories of 17 departments and environmental conditions of 63 repositories was pollution were identified and compared with CFU. Suggestions were made for the improvement of the situation the organization. The temperature, humidity, light of the repositories was measured. Also, the number of micro organisms in the air were examined and checked against the standards then tagged and analyzed using SPSS application. As the data did not follow normal distribution, Spearman correlation was employed to check factors such as light and temperature with the presence of fungi.
Results: Standards of light. Humidity, and temperature are not met in the majority of repositories. Lack of meaningful relation between humidity and fungi is an indication of the fact that humidity in 87% of repositories is less than standard. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental monitoring
  • microorganism
  • Repository
  • Temperature
  • light
  • Relative Humidity
Canadian Council of Archives(2003). Basic Conservation of Archival Materials: Chapter 3 – Environment, Revised Edition, Canadian Council of Archives, Canada.
ISO 11799: 2003 Information and documentation -- document storage requirements for archive and library materials, ISO.
Muller, Chris(2003). Practical Applications of Reactivity Monitoring in Museums and Archive, Considerations for Monitoring and Classification of Gaseous Pollutants, Purafil, Inc., Doraville, Georgia, USA.
State of Florida, Department of State, Division of Library and Information Services, Bureau of Archives and Records Management(1996). Public Records Storage Guidelines for Records Centers and Archives. Department of State, Division of Library and Information Services, Bureau of Archives and Records Management, The Capitol, Tallahassee, Florida. (e-book).
WILSON, William K.(1995). Environmental guidelines for the storage of paper records: a technical report sponsored by the National Information Standards Organisation (USA), Bethesda, Maryland: NISO Press, 21 pp. NISO Technical Report: 1. ISRN NISO-TR01-1995. ISBN 1-880124-21-1
آرمز، ویلیام وای(1380). کتابخانه‌های دیجیتال(زهیر حیاتی، هاجر ستوده،مترجمان). تهران: نشر کتابدار.
لیه ناردی، آن؛ دم، فیلیپ ون (1376). راهنمای حفاظت، نگهداری و مرمت کاغذ، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1376.
صادقی پور فیروزآباد، ابوالفضل؛ خلیل‌زاده مقدم، مریم. (1389). شرح جامع مبانی نظرات مرمت، تهران: ارشد.
عزیزی، غلامرضا. (1389). سند از دیدگاه‌های گوناگون، گنجینه اسناد، 81، 121-151.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد ملی ایران 10443. (1387). اطلاع‌رسانی و مستندسازی-الزامات ذخیره‌سازی اسناد اطلاعاتی برای منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی. تاریخ تصویب 25/12/1386.
 نیکنام، مهرداد. (1371). آفت‌ها و آسیب‌های مواد کتابخانه، تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور.
حمزه، حمزه. حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی، منتشره در  http://maremat.blogfa.com/8608.aspx