دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 116، بهمن 1398، صفحه 1-200 
امکان‌سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران

صفحه 140-167

10.22034/ganj.2020.2399

زینب سادات ٌصندید؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ رویا برادر