دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 115، مهر 1398، صفحه 1-200 
ساختار رکن مطلع در مکاتبات عصر قاجار

صفحه 100-117

10.22034/ganj.2019.2383

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی