دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 113، اردیبهشت 1398، صفحه 1-190 
فعالیت‌های حزب توده در مدارس خراسان (1321-1335ش)

صفحه 54-84

10.22034/ganj.2019.2340

کبری نودهی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی