توصیف عنوانِ منابع آرشیوی براساس استانداردهای بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، پژوهشکدۀ اسناد سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: عرضۀ چارچوبی برای توصیف عنوانِ منابع آرشیوی براساس قواعد پنج استاندارد بین‌المللی ایساد-جی، رَد، مَد3، داکس، و آر دی اِی.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی-تطبیقی است. برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات از منابع کتابی و اسناد استفاده شده‌است. پس‌از دسته‌بندی و تطبیق داده‌ها و اطلاعات، قواعد مشترک و متمایز کاربرددار در توصیف عنوانِ مواد آرشیوی در جداولی تحت عنوان قواعد عمومی و تخصصی عرضه شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه گیری: مطابق استانداردها عنوان‌های کاربرددار در منابع آرشیوی به دو طبقۀ عمومیِ عنوان رسمی و عنوان اختیاری تقسیم می‌شوند. عنوان رسمی خود شامل عنوان کامل، عنوان موازی، عنوان برابر، عنوان فرعی، و عنوان متغیر است. عنوان اختیاری نیز عنوانی است که از ترکیب سه جزء عنصر نام، عنصر ماهیت و عنصر موضوعی به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archival Material Titles Description Based on International Standards

نویسنده [English]

  • Anahita Nazari
PhD Student, , Document Research Institute of the National Archives and Library of Iran, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Abstract
Purpose: Suggesting a framework for describing archival material titles according to the rules of ISAD-G (ICA, 1999), RAD Canadian Archivists Association, (2008), MAD (Procter&cook, 2016), DACS (American Archivists Association, 2013) and RDA (Pazuki and Fatahi Translation, 1396).
Method and Research Design: After classifying and matching data and information from library resources, common and distinctive relevant rules were identified and presented in tables under general and specialized rules.
Findings and Conclusion: According to the standards, two classes of titles are assigned to records. Official vs Supplied (Devised Title). Official Titles include Formal, Parallel, Proper, Subtitle and Variant Title. Supplied Titles have three elements: name, nature and subject. Examples are also provided in this paper to further understand how to implement the rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardation- Archival records
  • International Standards- Titles- Description Rules
منابع
کتاب
پازوکی، فاطمه؛ فتاحی، رحمت‌الله. (1396). آر دی اِی: رهنمودها و کاربردها. تهران: نشر کتابدار.
سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. (1379). دانشنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
عزیزی، غلام‌رضا و دیگران. (1391). مجموعه‌قوانین، مقررات و شیوه‌نامه‌های آرشیوی: شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی (اسناد متنی کاغذی و عکس). (ج2). تهران: سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران، معاونت اسناد ملی.
مقاله
باغستانی، ساناز؛ خسروی، فریبرز. (1395). «شیوۀ توصیف اسناد آرشیوی در آرشیو ملی ایران در دورۀ زمانی 1350-1390». فصل‌نامۀ گنجینۀ اسناد، سال بیستم و ششم، دفتر دوم، تابستان 1395.
نظری، آناهیتا. (1397). «طراحی عنوان سند براساس استاندارد آرشیوی داکس». فصل‌نامۀ آرشیو ملی ایران، ش16.
منابع اینترنتی
سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. اوپک. http://opac.nlai.ir/opac-prod/index1.jsp
منابع لاتین
Association of Canadian Archivists. (2008). RAD: Rules for Archival Description. http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RADComplete_July2008.pdf
ICA. (2000). ISAD(G):General International Standard Archival Description. ICA: International council On Archives. Committee on Best Practices and Standards. https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition
Metadata Working Group. (2006). e-Government Metadata Standard. UK. National Archives, Cabinet Office, e-Government Unit, Technical Policy Team, Metadata Policy Co-coordinator. Version 3.1. http://www.nationalarchives.gov.uk
Procter, Margaret; Cook, Michael. (2016). MAD: Manual of Archival Description. (3rd ed). NewYork. Rutledge.
Society of American Archivist. (2013). DACS: Describing Archives: a Content Standard. Chicago. http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf