دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 و 1، شهریور 1382 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
ترویج فرهنگ آرشیوی

صفحه 96-99

آنا ویرجینیا؛ گارسیا دوبندیکتیس؛ مریم السادات حسینی(مترجم)


کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول)

صفحه 100-102

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا. زوروا؛ ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)