سازمان دیوانی و تحول آن در دوره قاجار (عهد اول) 1264-1210 ه.ق


عنوان مقاله [English]

Qajar dynasty’s bureacratic structures and developments, first period, 1765 - 1848

نویسنده [English]

  • nezamali dehnavi
چکیده [English]

Evolution process of bureacracy in Aqa Mohammad Khan era and first decade of Fatali Shah reign have been covered in the article. The author then surveys the impact of broadening foreign relations on establishment of modern civic institutions, and development in state structure in another three decades of Fatali Shah’s tenure. He reviews Abbas Mtrza’s role in reforming pri­mary bureacratic system, and eventually explains the system in Mohammad Shah’s reign

دوره 13، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1382
صفحه 4-15
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1382
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1382
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1382