دوره 13، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1382
صفحه 109-112
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1382
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1382
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1382