دوره و شماره: دوره 10، شماره 4و3، اسفند 1379 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است)