دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 و 1، شهریور 1379 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
گفتگو با صفیه عشقی (خواهر میرزاده عشقی)

صفحه 92-94

تقی شهسواری(مصاحبه کننده)


آشنایی با آرشیو ملی کانادا

صفحه 97-99

آرمان کریمی گودرزی