رایزنی ایران عصر رضاشاه درباره یک واژه تاریخی (ایران به جای پرس)


عنوان مقاله [English]

Iranian Government Consultation on the Substitution of the Word "Iran11 for "Perse" During Reza Shah’s Reign

نویسنده [English]

  • mohsen roostaee
چکیده [English]

Firstly, the author gives a historical background to the word "Iran" and explains that the Europe and the U.S. had recognized Perse or Persia (instead of Iran) until 1934. On Germany’s suggestion in 1934, the substitution of the word 'Tran" Cor "Persia/Perse" was approved in the form of a circular letter containing 4 articles which was sent to the olher countries around the world. The second pari deals with the expansion of lrano-American economic and political relations in 1941 and the American's viewpoint on the w'ords "Iran" and “Pars". Finally copies of the related.

دوره 10، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1379
صفحه 60-67
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1379
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1379
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1379