دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1388 
6. بررسی وضعیت فراهم آوری اسناد در آرشیو ملی ایران

صفحه 69-80

محبوبه کمالی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


7. سند شناسی

صفحه 81-94

لوچیانا دورانتی؛ مریم وتر