دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 131، مهر 1402، صفحه 1-176 
تحلیل محتوای کیفیِ اغراض زنان واقف در ایران (موردمطالعه شهر اصفهان در دورۀ صفوی)

صفحه 26-50

10.30484/ganj.2023.3078

سید مصطفی طباطبایی؛ علی اکبر عباسی؛ محمد علی چلونگر؛ زهرا آبیار


تحلیلی بر عملکرد «کمیتۀ تشخیص و تفکیک» اسرای عراقی (1361-1369)

صفحه 51-75

10.30484/ganj.2023.3079

غلامرضا علاماتی؛ امین محمدی؛ مجید شاه حسینی


روند مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز در قرن13ق

صفحه 76-100

10.30484/ganj.2023.3080

عمریه احدآوا؛ قباد منصوربخت؛ کریم شکرف