روند مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز در قرن13ق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تنظیم اسناد دولتیِ متنی براساس استانداردهای بین‌المللی

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه تاریخ پژوهشکدۀ تاریخ دانشگاه علوم آکادمی آذربایجان

10.30484/ganj.2023.3080

چکیده

در سدۀ نوزدهم میلادی به‌دلیلِ شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران گونۀ خاصی از مهاجرت از ایران روی داد و آنْ مهاجرت کارگران به منطقۀ آذربایجانِ روسیه و قفقاز جنوبی بود.
هدف: بررسی اوضاع ولایت باکو به‌عنوان کانون اصلی مهاجرفرست به قفقاز و نقش مهاجران ایرانی در قفقاز.
در این تحقیق مقولۀ مهاجرت و مسائل حقوقی آن ازلحاظ کمی و کیفی بررسی شده‌است. هم‌چنین ابعاد مهاجرت، شامل مبدأ مهاجرت، مقصد مهاجرت، و مسائل اقتصادی مهاجرت ایرانیان به قفقاز در قرن 19م با استفاده از منابع و اسناد تاریخی موجود در آذربایجان، گرجستان و روسیه بررسی شده‌است.
روش٫ رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و داده‌های آن با استفاده از روش کتاب‌خانه‌ای جمع‌آوری شده‌است. شایان‌ذکر است که این داده‌ها از منابع دست‌اول موجود در آرشیو اسناد در جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه گردآوری شده‌است؛ بنابراین این مطالعه برپایۀ اسناد و مدارک معتبر تاریخی استوار است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که گسترش تمدن جدید روسی به منطقۀ قفقاز سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار شد و کشف نفت و توسعۀ صنایع نفتی هم بر این تقاضا شدت بخشید. درنتیجه موج مهاجرت به قفقاز به‌ویژه از آذربایجان و گیلان با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ به‌طوری‌که میزان مهاجرت از ٪6.005 در سال 1857 به ٪62٫249 در سال 1904 رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the main cities of Iranian immigrants to the Caucasus in the 19th century

نویسندگان [English]

  • Omriye AhahdAva 1
  • Ghobad Mansorbakht 2
  • Karim Shokrof 3
1 PhD Student of Iranian History after Islam, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of History Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of History Department, Azerbaijan Academy of Sciences University, Baku, Azerbaijan
چکیده [English]

In the 19th century, a special kind of migration took place, and that was the migration of the majority of migrant workers and manpower seeking work abroad, especially to Azerbaijan, Russia, and the South Caucasus, following the economic and political conditions prevailing in Iran.
Purpose: The present study has investigated the situation of Azarbayjan province as the main center of emigrants to the Caucasus and the role played by Iranian emigrants there. In this research, the quantitative and qualitative analysis of the immigration category and its legal issues have been investigated. Also, the issues of the migration flow, including the origin, the geographical areas of the migration target, and the economic issues of the migration of Iranians to the Caucasus in the 19th century, using historical sources and documents in Azerbaijan, Russia, and Georgia, have also been investigated.
Method and Research Design: This research is descriptive and analytical and collected data using the library method. It is worth mentioning that these data were collected from the first-hand sources available in the document archives in the Republic of Azerbaijan, Russia, and Georgia. Therefore, the study is based on authentic historical documents.
Findings and conclusion: Researches and surveys show that the expansion of the new Russian civilization in the Caucasus region had caused an increase in the demand for labor, and the discovery of oil and the development of oil industries intensified this demand. As a result, the wave of migration, especially from the residents of Azerbaijan and Gilan, faced a significant increase, so in 1904, the rate of migration compared to 1858 reached 62.249% from 6.005%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • 19th century
  • Caucasus
  • Iranian worker
  • Qajar period
 
9- منابع
منابع فارسی
کتاب
حکیمیان، حسن. (1374). کارمزدی و مهاجرت تاریخ معاصر ایران. (کتاب هفتم). (افسانه منفرد، مترجم). تهران: مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهنگی، بهار.
شاکری، خسرو. (1384). پیشینه‌های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال‌دموکراسی در آن عهد. تهران: اختران.
مراغه‌ای، زین‌العابدین. (1378). سیاحت‌نامۀ ابراهیم‌بیگ. (چ1). تهران: محور.
مقاله
اتابکی، تورج؛ مرادحاصلی، جعفر. (1396). «میزبان‌های ناراحت، میهمان‌های مغرض: زندگی و روزگار چپ‌های انقلابی ایرانی در اتحاد شوروی (طی سال‌های 1317-1299ش/1939-1921م)». تاریخ روابط خارجی، شمارۀ ‌71، صص 127-154.
کالیراد، علی. (1398). «ایرانیان قاف‌نشین؛ پژوهشی در اسناد نمایندگی ایران در ولادی‌قفقاز (1315-1337ق/1897-1919م)». پژوهش‌های علوم تاریخی، شمارۀ 20، صص 207-230.
کریمی گیلایه، یاسر. (1396). «نقش کارگران مهاجر گیلانی در انتقال افکار سوسیال-دموکراسی قفقاز در انقلاب مشروطه». کارنامۀ تاریخ، شمارۀ 8، صص 83-114.
منابع غیرفارسی
Azerbaijani sources
Archive Document
Azərbaycan Dövlət Tarxi Arxivi Mərkəzi, f.6, siyahı 1, iş 19; f.32, siyahi 1/ iş 240.
Azərbaycan Dövlət Tarxi Arxivi Mərkəzi, f.156, Siyahı 1, iş 1, vərəq 42, 66-70.
Bakı Dövlət Universitetinin, Kitabxanasının Arxiv bolməsi, f 12, siyahi 8/ iş 34.
Bakı Dövlət Universitetinin, Kitabxanasının Arxiv bolməsi, f 11, siyahi 1/ iş 234.
Bakı Dövlət Universitetinin, Kitabxanasının Arxiv bolməsi, f12, siyahi 9/ iş 39.
Baku State University, archival fund, f13, səhyfe 15, iş 5.
Rüstəmov, Tohid. (2001). “S.Ə. Komiterini Şərq Syasəti və İran 1919-1943”. Bakı: Xəzər Universitəsi nəşryyatı.
Баку по переписи 22 октября 1903 г., с.30.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxıf Fondu qovluq410, səyifə 2, iş, 24, 25, 26.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Dövlət Siyasi sənədlər Arxivi, f.1, sənəd 88, iş 137, səhfə34
book
Abbott, V. G. (1888). Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance Persia, Report on the Agricultural Resources of the Province of Azerbaijan, District of Tabreez. London: Foreign Office, no 423.
Azərbaycan tarixi, (1900-1920-ci illər). Yeddi cilddə. II cild. (2008). Bakı: "Elm".
Azərbaycan tarixi, Yeddi cilddə. VI cild. (1989). Bakı: "Elm".
Şükürov, K. K. (1998). Azərbaycan tarixi. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: döv-lətlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Bakı: "AMEA".
Gülmalıyev, M.M. (1989). XVIII əsrin son rübü-XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan kəndinin sosial-iqtisadi strukturu. Bakı: Elm.
Article
Bağırov, M. C. (1945). “Azərbaycan K(b)P MK katibi 10 dekabr”. № 330, Bakı.
Мамедов Ф. Город Гянджа в XIX в. (до 1868 г.) АКД. Баку, 1978
Сборник сведений о Кавказе., т.VI, с.59-61
Georgia sources
Archive Document
Central State Historical Archive of Georgia, (HAG/RXSA). f. Collected from a source called Iran Stolu, f.11, Список 1, работать 151, vərəq 32
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1865 г, дело 468, л. 95.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1888 г, дело 490, л. 52.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1889 г, дело 491, л. 44.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1890 г, дело 492, л. 31\33.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1893 г, дело 495, л. 41.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1895 г, дело 497, л. 42.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): ф.11, оп.1, дело 3251, л.д. 39.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): ф.6, список 1, дело 1448, л. 1; дело 1901 г., л. 1
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): ф.13, работать 2/98.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): ф.5, оп.1, дело 1901, л.10.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): 1892 г, дело 494, л. 52.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): ф.116, опись 1, дело 2975, л.д. 72-73.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): ф.12, список 4, работа 456. Верак, 5.
Документ Грузия: Центральный государственный архив (HAG): оп. 1, дело 1416, л. 6.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): ф. 28, стр. 1, дело 151.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): 1866 г, дело 469, л. 35.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): 1878 г, дело 481, л. 23.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив: (HAG): 1891 г, дело 493, л. 34.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): 1894 г, дело 496, л. 40.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): 1901, дело 503, л. 26.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): ф.12, оп.2, д.437, л.3
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): ф.5, список 1, дело 4847, л.1.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): ф.6, дело 6571, л.1\7
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): ф.11, список 1, дело 2975, л.д. 73.
Документ Грузия: Центральный государственный исторический архив (HAG): ф.5, опись 1, дело 6571, л.1.
Российский государственный архив (МДТА СССР), ф.1263, о. 13, дело 1, л. 428, оборот 443; опись 14, дело 1, л. 266. опись 1, дело 12, л. 395 оборотная сторона; дело 91, л. 183 оборотная сторона; опись 18, дело 182, л.505.506
Book
Obzor Bakinskoy neftənoy. (1901). promışlennosti za 1899 q. Baku 1900; Obzor Bakinskoy neftənoy promışlennosti za 1900 q. Baku.
 (به‌شکل کتاب جمع شده‌است، ولی چاپ نشده‌است. 77-84ت در بخش آرشیوی گرجستان نگاهداری می‌شود)
Минорский, В. (1905). Движение персидских рабочих на промыслы в Закавказье//Сборник консульских донесений. vıp. III, SPb.
Парсамян В.А. "История армянского народа. 1801-1900 гг" Кн.I. Ереван, 1972, с.263
Sources of Russia
Archive Document
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). f.1268, Список 10, работать 127, л. 110,112
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): ф.1268, оп.11, д.142, л.263 о, 264, 284.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): оп.18, д.182, л.д. 505, 506.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): ф.1263, опись 13\18
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): оп. 13\14 дело 1, л.428\443 оборот. 13
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): ф.1263, оп.13, д.1, л.д. 428, 443.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): ф.1268, оп.11, д.143, л.д. 286, 287.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): Оп. 14, д. 153, л. 352 о, 359
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): Оп. 1, д. 12, л. 395.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): ф.1263, оп.8, д.153, л.355 о, 356.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): ф. 1, д. 12, дело 91, л. 183.
Документ России: Центральный государственный исторический архив (ГАРФ): Список 18 д. 05 дело 506. KSX, 1895, № 80, стр. 1384.
Book
Кутаиси по однодневной переписи 10 апреля 1887 г. Кутаис, 1887.
Акты Кавказской археографической комиссии. (т. XI). док. № 863, с.964-965.
Аргутинский-Долгоруков, А. М. (1897). Борчалинский уезд Тифлисской губ. в эконом. и коммерч. отношениях // Район Тифлисско-Карсско-Эриванской железной дороги в экономическом и коммерческом отношении. Тифлис.
Баку по переписи 22, октября. (1903).
Белова Н. К. (1987). “Об отходничества из северо-западного Ирана в конце ХЫХ-ХХ века”. москва.
Бунятов С. Из Лорийского участка // КСХ, 1897, 184, с. 462; йеня онун, Быт русских крестьян Лорийского участка Борчалинского уезда Тифлисской губернии // Сборник материалов для описание местностей и племен Кавказа. Вып. ХХХI, Тифлис. 1903, Отд. II
Джафарли, Н. Г. (1985). "История города Ленкорани в XIX- начале ХХ в, АКД" Баку.
Лернер, В. А. (1981). “Влияние переселений в Азербайджане на количественный и качественный состав населения в последней трети ХIХ века // Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философия и права”. москва, №4.
Мамедов, Ф. (1978). “Город Гянджа в XIX в. (до 1868 г.) “Азерюайджанские Комиссионные Дела”. Баку
Мурадалиева, Э. Б. (1991). “Города Северного Азербайджана во второй половине XIX века”. Баку.
Петровискя, П. (1879). "История Ирана, иран древние исторические события до наших дней". москва.
Тигранов, Л. Ф. (1978). "Из истории общественно-экономических отношений в Персии". москва.
Тиммер, Ф. (1902). Колония Еленендорф Елизаветпольская губ. и уезда // Сборник материалов для описание местностей и племен Кавказа. Вып. ХIХ. Тифлис, Отд. II.
Хоштария, Э. В. (1869). “Очерки со КАГ-льно-экономической истории Грузии, Промышленность, города, рабочий класс ХIХ век и начало ХХ века”. Тбилиси. Sənəd şəkilində toplamış kitab yazçı yoxdur.
Шербатюк, И. Е. (1965г). “СоHAGльно-экономические причины эмиграции трудящихся масс из Галиции, ее формы и последствия”. АКД: Киев.
Newspaper
Кавказ. (1847). №36.
Кавказский календарь на. (1865г). Отд. Третий, 50, 51.
Кавказский календарь на. (1852). 405.