تحلیل ساختار تصویری و تزیینات به‌کاررفته در عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج استان گیلان از 1220 تا 1308 خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، رامسر، ایران.

2 مربی گروه گرافیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

10.30484/ganj.2023.3081

چکیده

اسناد خطی قرون گذشته همواره الگوی هنرمندان معاصر قرار گرفته‌اند. دراین‌میان عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج به‌عنوان یکی از اسناد دارای جنبه‌های تصویری، قابل‌توجه و درخور پژوهش‌اند. این اسناد در محدودۀ جغرافیایی استان گیلان پژوهش شده‌اند.
هدف: دست‌یابی به الگوهای تزیینی و ارائۀ منابعی غنی برای سامان‌دهی تصویری و صفحه‌آرایی اسناد و اوراق اداری.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به‌شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی انجام شده‌است و گردآوری اطلاعات در آن به‌صورت کتاب‌خانه‌ای و میدانی است.
پرسش‌های پژوهش عبارت‌اند از:
1- ساختار تصویری و صفحه‌آرایی عقدنامه‌ها و قباله‌های ازدواج گیلان چه کیفیتی دارد؟
2- محدودۀ جغرافیایی یادشده چه نقشی در کیفیت بصری عقدنامه‌ها ایفا می‌کند؟
یافته‌ها و نتیجه‌گیری
در این پژوهش مجموعه‌عوامل تصویریِ تشکیل‌دهندۀ عقدنامه (تذهیب، خوش‌نویسی، مُهر و امضا، حاشیه‌نگاری و سامان‌دهی و نظام تناسبات تصویری) تحلیل شدند. کیفیت تذهیب و نوع رنگ‌گذاری خاص سلیقۀ مردم گیلان، کیفیت خطاطی کاتبان و وابستگی آن به طبقات اجتماعی، تنوع فرم‌ها در کادربندی مهرهای انگشتری و تنوع خطوط به‌کاررفته در آن‌ها، کیفیت چیدمان و نوع خطوط در حاشیه‌نگاری و هم‌چنین استفاده از تناسبات مستطیل طلایی و مثلث طلایی و مارپیچ لگاریتمی در نظام سامان‌دهی تناسبات، از یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of visual structure and decorations used in marriage contracts of Gilan province from 1841 to 1929

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hosseini Kumleh 1
  • Tara Hariri 2
1 Assistant Professor in Art Department, Azad Islamic University of Ramsar Branch, Ramsar, Iran
2 Master of Art Department, Azad Islamic university of Lahijan Branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

The written documents of the past centuries have always been the focus of contemporary artists as a model and image source. Among these, marriage contracts and deeds are one of the documents that have significant visual aspects and are worthy of research.
Purpose: These documents have been researched in the geographical area of Gilan. This is a descriptive-analytical research and the collection of information is in the form of library and field. The purpose of this article is to find decorative patterns and provide rich resources for visual organization and layout of documents and office papers.
Method and Research Design: The research questions are: 1- What is the quality of the visual structure and layout of Gilan marriage contracts and deeds? In the review of an old document, several points from different angles are captured by the researcher. The literature of the text of the document, legal issues related to the text of the document, seals and signatures in the document, people and men named in the document, economic and social conditions of a specific historical period resulting from the documentation of a document, etc. are among these. In the current research, these documents have been analyzed from the artistic aspect.
Findings and conclusion:  In this research, the author has 1- examined the method of gilding in religious documents in detail and compared and analyzed the samples in the above tables and found that the religious motifs and colors used in the gilding of Gilan contracts in a certain period of time It is different from other parts of the country, and the colors in Gilan are pure and transparent, and its finishing technique is done with brushstrokes and sensuously. 2- The quality of the lines used in these deeds have been analyzed both in the opening, in the Tahmidiyeh, in the main text and in the margins, and it has been found that the quality of calligraphy has a direct relationship with social classes. Also, the quantity of lines and its types in the versions have also been evaluated. 3- He has researched the state of design of seals and signatures and the quantity of variety of lines in these seals and found that many of these seals were made with a creative look and combinations with typography principles. 4- Annotation, which was one of the pillars of the pages of old documents, has been explored and found that according to the general principles of annotation in manuscripts all over Iran, Gilani's cases and examples are sometimes written in reverse, and generally in italics. would be 5- In evaluating the proportions and principles of image organization by studying the existing systems in the art theories of the world, he matched some of these relationships with the existing contracts and found that the radical golden rectangles, the one-third system, the logarithmic spiral and the triangle Golden is observed in most versions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage certificate
  • Gilan
  • Decorations
  • Proportions
  • visual structure
 
منابع
کتاب
اوکویرک، اتو. جی و دیگران. (1394). مبانی هنر: نظریه و عمل. (محمدرضا یگانه‌دوست، مترجم). تهران: سمت.
پاکباز، روئین. (1389). دایرةالمعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
تفضلی، احمد. (1376). تاریخ ادبیات ایران پیش‌از اسلام. تهران: سخن.
حلیمی، محمدحسین. (1389). اصول و مبانی هنرهای تجسمی. تهران: افست.
داندیس، دنیس. ا. (1380). مبادی سواد بصری. تهران: سروش.
مقاله
اختری، محمدعلی. (1377). «قباله و قباله‌نویسی در ایران». نشریۀ کانون، شمارۀ 6.
پنجه‌باشی، الهه؛ قوامی‌پور، مهتاب. (1398). «مطالعۀ تطبیقی آرای ابوالوفا بوزجانی با ساختار هندسی صفحه‌آرایی قباله‌های ازدواج در دورۀ قاجار». نشریۀ مطالعات تطبیقی هنر، دورۀ 9، شمارۀ 18.
حاجیانی، شیوا؛ عبدالله‌خان گرجی، مهناز. (1387). «آثار کاغذی: شناسایی رنگ‌های مورداستفاده در سه نسخۀ عقدنامۀ عصر قاجار». نشریۀ مرمت و پژوهش، شمارۀ 4، بهار و تابستان.
ذبیح‌نیا عمران، آسیه؛ میرحسینی، مرجان‌السادات. (1398). «بررسی ساختار صوری عقدنامه‌های باقی‌ماندۀ عصر قاجار در یزد». نشریۀ فرهنگ یزد، شمارۀ 1، بهار.
سام، علی؛ علی‌صوفی، علی‌رضا. (1395). «در ضرورت و اهمیت شناخت اسناد تاریخی: واکاوی عقدنامه‌های ازدواج عهد قاجار». نشریۀ پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، شمارۀ 18، بهار و تابستان.
پایان‌نامه
جرموزی، شیما. (1391). «بررسی بصری نظام تناسبات در قباله‌های ازدواج گنجینۀ آستان قدس رضوی». دانشگاه هنر، تهران.
فضل‌علی، لیلا. (1392). «بررسی و تحلیل جنبه‌های زیبایی‌شناسی اسناد موجود در گنجینۀ موزۀ ملی ملک (موردپژوهی: عقدنامه‌ها و فرمان‌ها)». دانشگاه هنر، تهران.
گودرزی، مریم. (1394). «تحلیل ساختاری فرم و نقش در عقدنامه‌های قاجار محفوظ در سازمان اسناد کشور». دانشگاه سوره، تهران.
ملکی، لیلا. (1393). «تحلیل مردم‌شناختی محتوای قباله‌های ازدواج در دوران معاصر (مطالعۀ موردی: تهران - دورۀ قاجار و پهلوی‌ها)». دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.