دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، اسفند 1386 
حفاظت و نگه داری اسناد آرشیوی

صفحه 77-94

سعید رضائی شریف آبادی؛ صدیقه روحی؛ ملیکا دهقان ابراهیمی


گفتگو با دکتر محمد خوانساری

صفحه 95-114

فاطمه نورائی نژاد(مصاحبه گر)