ناکامی سیاسی بختیاریها در دوره قاجار و از دست دادن جایگاه خود پس از فتح تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

هدف این مقاله،بررسی علل ناکامی بختیاریها در دورهء قاجار پیش از فتح تهران و از دست دادن جایگاه‌ سیاسی پس از فتح تهران است.مقاله،با این رویکرد به شرح نخستین شورش بختیاری در زمان قاجاریه، یعنی شورش ابدال خان و اسد خان هفت لنگ،موقعیت این ایل دردورهء فتحعلی شاه،شورش محمد تقی خان‌ چهار لنگ،عوامل شکست شورش او،علل ناکامی و قتل او حسینقلی خان ایلخانی،ساختار ایل بختیاری در زمان‌ وی،منازعات خوانین بختیاری پس از کشته شدن حسینقلی خان ایلخانی،فتح تهران در آستانهء مشروطیت، براندازی محمد علی شاه و ورود خوانین بختیاری،سردار اسعا،صمصام السلطنه و سردار محتشم به عرصهء دولت و عوامل پایان نفوذ بختیاری در دورهء مشروطیت پرداخته و نتیجه می‌گیرد که ایل بختیاری به‌عنوان یکی‌ از قدرتمندترین ایلات ایران،تأثیر گذارترین ایل در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Political Failure of Baxtiyari Tribe in the Qajar Era and the Loss of Their Political Status after the Conquest of Tehran

نویسندگان [English]

  • mohamadreza alam 1
  • bijan bahramikahishnejad 2
1
2
چکیده [English]

Taking a look at the Qajar era reveals that countless events and changes occurred in that era. One can surely say that the diversity of events and changes in the Qajar era surpasses those of other eras in Iran’s history. Such changes appeared in political, social, economic, cultural and religious areas. This was because of the fact that different groups, with various viewpoints, played roles in the mentioned changes. One of these groups was the Bakhtiari tribe. Because of their part in those events, this research is devoted to the failure of Bakhtiaris in the Qajar era, before the conquest of Tehran, and the loss of their political status after the conquest of Tehran. Although the role of different groups in various areas in the aforesaid period is revealed to a large extent, the role of the Bakhtiari tribe in this field is not clear. Considering the fact that tribes were also influential in Iran’s history in the Qajar era, this research reviews the role the Bakhtiari tribe in this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • Bakhtiari
  • Ilkhan
  • The conquest of Tehran
  • The Constitutional Revolution