دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، آذر 1388 
نظریه‌های اساسی در حوزۀ ارزشیابی اسناد آرشیوی

صفحه 107-116

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی