دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-176