مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

3 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین مهم‌ترین عناصر توصیفی مورد نیاز در کاربرگه‌های تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی، انجام شد. روش پژوهش، پیمایش توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه پژوهش، شامل 7 نفر از صاحب نظران حوزه آرشیو بویژه حوزه تنظیم و توصیف آرشیوی است. نشانگرهای توصیفی پرسشنامه، از مطالعه و بررسی عناصر توصیفی موجود در شیوه‌نامه استاندارد بین المللی توصیف آرشیوی (ISAD(G))، قوانین توصیف آرشیوی کانادا (RAD)، شیوه‌نامه سامانه ردیف در استرالیا (CRS)، و شیوه‌نامه تنظیم و توصیف آرشیو ملی ایران، استخراج شد. یافته‌های پژوهش، نشان داد که شش عنصر ضروری استاندارد بین المللی توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران نیز، با اهمیت می‌باشد. همچنین، مشخص شد که عناصر منتخب از دید صاحب نظران آرشیو در ایران، بیش‌ترین میزان همخوانی را با عناصر توصیفی استاندارد بین المللی توصیف آرشیوی دارند. بنابراین، لزوم بهره‌گیری از استانداردها و تجارب بین المللی در کنار اقتضایات بومی، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Important Elements of Archival Description in the Viewpoint of Archival Experts in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Adeli 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Fariborz Khosravi 3
چکیده [English]

This project aims to determine the most important descriptive elements required in worksheets for arrangement and description of archival records. The research employed a descriptive survey design and a researcher-made questionnaire was used to collect data. The research population included 7 experts in the field of archives, especially archival arrangement and description. The descriptive indicators of the questionnaire have been extracted through the study of the descriptive elements existing in the General International Standard Archival Description (ISAD(G)), Canada's Rules for Archival Description (RAD), the Commonwealth Record Series (CRS) System in Australia, and the National Archives of Iran's Manual for the Arrangement and Description of Archival Records. The findings of the research show that six necessary elements of the International Standard for Archival Description are also important from the viewpoint of archival experts of Iran. Furthermore, it was indicated that the elements selected by the archival experts of Iran were mostly in harmony with descriptive elements of the International Standard for Archival Description. Therefore, it seems necessary to benefit from international standards and experiences in addition to local requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive elements
  • arrangement and description
  • General International Standard Archival Description (ISAD(G))
  • Canada's Rules for Archival Description (RAD)
  • the Commonwealth Record Series (CRS) System in Australia
  • the National Archives of Iran's Manual for the Arrangement and Description of Archival Records