دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1389 
2. بازتاب کارکردهای نهاد شاهی در نامۀ طاهر به عبدالله

صفحه 16-29

فریدون اللهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ محسن مرسل پور


7. مقایسۀ تحلیلی خاطره‌نگاری با تاریخ شفاهی

صفحه 96-122

مرتضی نورائی؛ مهدی ابوالحسنی ترقی