3. ارزیابی تأثیر متغیرهای دما، فعالیت آبی (aw)، غلظت یون هیدروژن (pH)، و زمان بر رشد قارچ‌های آسپرژیلوسِ نایجر، پنی‌سیلیومsp. و آلترناریا آلترناتا در کاغذهای تاریخی

سمیه محسنیان؛ مهرناز آزادی؛ مریم افشار پور؛ فرهنگ مظفر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 166-202

10.22034/ganj.2018.2302

8. بهینه‌سازی کربوکسی‌‌‌متیل‌سلولز(CMC) در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم به‌منظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی

علی اصغر آریافر؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 116-140