مرکب آهن‌مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش‌های درمان خوردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

2 استادیار شیمی معدنی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3 دانشجوی دکتری مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، آشنایی با مرکب آهن‌مازو، روش ساخت، خوردگی این مرکب و روش‌های درمان خوردگی آن، در آثار نگارش‌شده بر روی تکیه‌گاه (محمل) کاغذی می‌باشد. هدف دیگر، رفع و یا به‌حداقل‌رساندن آسیب ناشی از کاربرد روش‌های حفاظتی، با استفاده از انتخاب و به‌کارگیری روش درمان مناسب هنگام برخورد با آثار دارای خوردگی مرکب آهن‌مازو و کنترل خوردگی مرکب در آن‌ها است که البته این امر با داشتن آشنایی از روش‌های موجود میسر می‌گردد.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش، پژوهشی بنیادی است که جمع‌آوری داده‌ها در آن بر پایه اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و پایگاه داده‌ها انجام‌شده است و تحلیل و بررسی‌ها بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از این مطالعات، صورت گرفته است. مطالعه و پژوهش در خصوص مرکب آهن‌مازو و روش‌های درمان خوردگی آن، به‌صورت پراکنده در تحقیقات انجام‌شده است. در این پژوهش، این مطالعات متمرکز و طبقه‌بندی شده و مزایا و معایب هر روش نیز ذکرشده است.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: مرکب آهن‌مازو از چهار جزء اصلی زاج، مازو، صمغ عربی و آب تشکیل شده است. اکسیداسیون فلزِ کاتالیست و هیدرولیزِ اسیدی دو علت اصلی تخریب آثار نگارش‌شده با مرکب آهن‌مازو می‌باشند. دو روش فیزیکی و شیمیایی (آبی- غیرآبی) برای حفاظت آثار حاوی مرکب آهن‌مازو به‌کاررفته‌اند. هرکدام از روش‌های استفاده‌شده دارای معایب و مزایای خاص خود است و هیچ‌کدام به‌طور کامل، تضمین‌کننده حفاظت از مرکب در طولانی‌مدت نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iron gall ink: the study of its preparation, the corrosion process and methods of treatment

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Azadi Boyaghchi 1
  • Maryam Afsharpour 2
  • Mohammad Hadadi 3
چکیده [English]

Purpose: Firstly, to introduce iron gall ink, its production process, corrosion and corrosion treatment. Secondly, to consider how to eliminate or minimize the damage caused by the ink, through the use of protection methods involving selecting and applying an appropriate treatment.
Method/ Research Design: Data obtained from library resources and available databases.
Findings and Results: Iron gall ink is comprised of four main components; copperas, gall, gum Arabic and water. Metal-catalyzed oxidation and acid-catalyzed hydrolysis are the two main causes of the deterioration of documents that were written in iron gall ink. Physical and chemical methods (aqueous/ non aqueous) for the conservation of documents containing iron gall ink are used. Each one of these methods has its own advantages and disadvantages and none of them fully guarantee the protection of the document in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ink
  • Iron gall ink
  • ink corrosion
  • corrosion treatment
منابع
کتاب‌ها و مقاله‌ها
-        اواروف، ئی.بی؛ آیزاکس، آلن(1372). فرهنگ علم. (ابوالقاسم علم سیاه، احمد بیرشک، قاسم خدادادی و محمود بهزاد، مترجمان). تهران: مازیار.
-        پلندرلیت، هارولد.ج؛ ورنر ا.ی.ا(1382). حفاظت، نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی: درمان، بازسازی و مرمت. (رسول وطن‌دوست، مترجم). تهران: دانشگاه هنر.
-        پورتر، ایو(1379). «ترجمة فارسی رسالة «عمده‌الکتاب» ابن بادیس صُنهاجی». (ع روح‌بخشیان، مترجم). نامة بهارستان، 1(2)، صص 19ــ30.
-        پورتر، ایو‌‌(1389).آداب و فنون نقاشی و کتاب‌‌آرایی. (زینب رجبی، مترجم). تهران: متن.
-        دهخدا، علی‌اکبر(1377). لغت‌نامه(جلد13)(چ2).  تهران :موسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-         فلور، ویلم ام. ( 1391). اوزان و مقیاس‌ها در عصر قاجار. (مصطفی نامداری‌منفرد، مترجم) تهران: آبادبوم.
-        ق‍ل‍یچ‌خ‍انی‌، حمیدرض‍ا(1373). رسالاتی در خ‍وش‍ن‍ویسی ‌و ه‍ن‍ره‍ای ‌وابسته. ت‍ه‍ران‌: روزنه‌.
-        لیه ناردی، آن؛ وان‌دام، فیلیپ(1376). راهنمای حفاظت نگهداری و مرمت کاغذ. (ابوالحسن سَروْقَد مقدم، مترجم). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
-        مایل هروی، نجیب(1372). کتاب‌آرایی در تمدن‌ اسلامی‌: مجموعة ‌رسائل در زمینة ‌خوشنویسی‌، مرکب‌سازی‌، کاغذ‌گری‌، ت‍ذه‍ی‍ب و ت‍ج‍ل‍ی‍د. بانضمام ف‍ره‍ن‍گ واژگان ن‍ظام‌ کتاب‌آرای‍ی. م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان ‌قدس ‌رضوی، ب‍نی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ‌اسلامی.                                                                                      
-         منابع لاتین
                 
-         Arney, J. S.; Chapdelaine, A. H.(1981). A kinetic study of the influence of acidity on the accelerated aging of paper. Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value 2, ed. J. C. William.
-          Advances in Chemistry Series 193. Washington: American Chemical Society 1981: pp 189–204.
-         Banik, G. (1997). Decay caused by iron-gall inks. European Workshop on Iron-gall Ink Corrosion, ed. H. van der Windt. Rotterdam 1997: 21–26.
-         Banik, G., Mairinger, F & Stachelberger, H. (1981) Restaurator, 1-2 :pp71-93.
-         Barrett, T., & Mosier, C. (1995). The role of gelatine in paper permanence. JAIC, 34(3),173- 186.
-         Barry, C.; Fields, J.(2000). in: A.J.E. Brown (Ed.), "The Iron Gall Ink Meeting". Postprints, Newcastle, 4-5 September, 2000, 83-88.
-         Bicchieri, M., MontiM M., Piantanida, G., & Sodo, A.(2013). "Non destructive spectroscopic investigation on historic Yemenite scriptorial fragments: evidence of different degradation and recipes for iron tannic inks". Anal Bioanal Chem, 405, pp 2713–2721.
-         Biggs, J.L.(1997). "Controversial Treatment Options applied to the Conservation of a Sketchbook in Iron Gall Ink by George Romney". The Institute of Paperconservation; Fourth International Conference, London.
-         Buchanan, S., Bennett, W., Domach, M. M., Melnick, S. M., Tancin, C., Whitmore, P. M., Harris, K. E., & Shanani, C.(1994). "An evaluation of the Bookkeeper mass deacidification process: Technical evaluation team report for the Preservation Directorate". Library of Congress.
      Retrieved:September,05,2013.       from:http://www.loc.gov/preserv/deacid/bkkphome.html.
-         Bulska, E., Wagner, B.(2004). "A study of ancient manuscripts exposed to iron-gall ink corrosion". Comprehensive Analytical Chemistry, 42, pp 755‑788.
-         Bulska, E., Wagner, B., & Sawicki, M.G.(2001). "Investigation of Complexation and Solid±liquid Extraction of Iron from Paper by UV/VIS and Atomic Absorption Spectrometry". Mikrochim. Acta,136, pp 61-66.
-         Carme, S.M., Gibert, J.M., & Areal, R.(1999). "Ageing of Laboratory Irongall Inks Studied by Reflectance Spectrometry". Restaurator, 20, pp151-166.
-          Carvalho, D. (2007). Forty Centuries of Ink, Echo library. Retrieved March 05, 2014 from:  http://manybooks.net/titles/carvalhoetext9840cnk10.html
-         Camuffo, D., Fassina, V., & Havermans, J. (Eds.) (2010). Basic environmental mechanisms affecting cultural heritage: Understanding deterioration mechanisms for conservation purposes. Firenze, Italy: Nardini Editore.
-         Chiavari, G., Montalbani, S., Prati, S., Keheyan, Y., Baroni, S.(2007). "Application of analytical pyrolysis for the characterisation of old inks. J. Anal". Appl. Pyrolysis, 80,  pp 400–405.
-         Crystal Maitland Queen’s University.(2007). "Where Archival and Fine Art Conservation Meet: Applying Iron Gall Ink Antioxidant and Deacidification Treatments to Corrosive Copper Watercolours". Retrieved October,20,2014 from: http://cool.conservation-us.org/anagpic/2007pdf/2007ANAGPIC_Maitland.pdf.

-         Csefalvayova, L., Havlinova, B., Ceppan, M., & Jakubikova, Z. (2007). The Influence of Iron Gall Ink on Paper Ageing. Restaurator, 28: 129-139.

-         Cude, A.(2010). TPEN: A Treatment for Iron Gall Ink. Art History and Art Conservation Queen's. Retrieved August 01, 2015 from: http://www.queensu.ca/art/artconservation/research/projectsMAC/AlisonCude.pdf
-         Daniels, V.(2000). The chemistry of iron gall ink. in: A.J.E. Brown (Ed.), The Iron Gall Ink Meeting, Newcastle, United Kingdom 4-5 September, 31-35.
-         Dorning, D.(2000). Iron Gall inks: variations on a theme that can be both ironic and galling. in: A.J.E. Brown (Ed.), The Iron Gall Ink Meeting. Postprints, Newcastle, 4-5 September, The University of Northumbria, 7-11.
-         Eusman, E.(1998). "Iron gall ink – History". Retrieved January 11, 2014 from: http://irongallink.org/igi_index8a92.html
-         Eusman, E. ( 2002) Aqueous Treatment Effects on Iron Gall Ink: the Significance of Iron Migration,” in: The Broad,Spectrum: Studies in the Materials, Techniques and Conservation of Color on Paper, edited by Harriet K. Stratis and Britt Salvesen (London: Archetype Publications. 122-127.
-         Eusman, E. (2000). Ink on the Run - Measuring Migration of Iron in Iron Gall Ink. in: The Postprints of the Iron Gall Ink Meeting, First Triennial Conservation Conference.
-         Giorgi, R., Bozzi, C., Dei, L., Gabbiani, C., Ninham, B. W., & Baglioni, P.(2005). " Nanoparticles of Mg(OH)2: Synthesis and application to paper conservation". Langmuir, 21, pp 8495–8501.
-         Giorgi, R., Chelazzi, D., & Baglioni, P.(2005). "Nanoparticles of calcium hydroxide for wood conservation. The deacidification of the Vasa warship". Langmuir, 21, pp 10743–10748.
-         Giorgi, R., Chelazzi, D., Fratini, E., Langer, S., Niklasson, A., Rademar, M., Svesson, J.-E., & Baglioni, P.(2009). "Nanoparticles of calcium hydroxide for wood deacidification: Decreasing the emissions of organic acid vapors in church organ environments". Journal of Cultural Heritage, 10, pp 206-213.
-         Havlinova,B., Jancovicova, V., Paulusova, H & Durovic, M.(2010). "Influence of antioxidant and neutralization on stability of historical document models with iron-gall inks". Acta Chimica Slovaca, Vol.3, No.2, pp 93-109.
-         Henniges, U., & Potthast, A.(2008). "Phytate treatment of metallo-gallate inks: Investigation of its effectiveness on model and historic paper samples". Restaurator, 29, pp 219–234.
-         Jancovicova, V., Ceppan, M., Havlinova, B., Rehakova, M., & Jakubikova, Z.(2007). "Interactions in Iron Gall Inks". Chem. Pap, 61 (5), pp 391-397.
-         Junior, G.P., & Reißland, B.(2003). "A tool to compare alternative courses of action for the conservation of iron-gall ink containing objects". Restaurator, (24)3, pp 205-226.
-         Kanngieber, B., Hahn, O., Wilke, M., Nekat,B., Malzer, W., & Erko A.(2004). "Investigation Of Oxidation and Migration Processes of Inorganic Compounds In Ink-Corroded Manuscripts". Spectrochimica acta. Part B: Atomic spectroscopy, (59) 10-11, pp 1511-1516.
-         Kolar, J.(1997). "Mechanism of Autoxidative Degradation of Cellulose". Restaurator, 18, pp 163-176.
-         Kolar, J., Mozir, A., Strlic, M., de Bruin, G., Pihlar, B., & Steemers, T. (2007). "Stabilisation of Iron Gall Ink: Aqueoes Teriatment With Magnesium Phytate". e-PS, 4, pp 19-24.
-         Kolar, J., Strlic, M., Budnar, M., Malesic, J., Selih, V.S., &, Simcic, J.(2003). "Stabilisation of corrosive iron gall inks". Acta Chim Slov, 50, pp 763–770.
-         Kolar, J. & Strlic, M.(2003). Stabilisation of alkaline cellulose with halides and pseudo-halides. In: WPP Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, ed. G. Baudin & al. Bratislava: Slovak University of Technology 2003: 422-423.
-         Kolar, J., Strlic, M.(2006). "Ageing and stabilisation of paper contatining iron gall ink. In: Kolar J, Strlic M(ed) Iron gall inks: on manufacture, characterisation, degradation and stabilization". National and university library, Ljubljana, pp181–194.
-         Kolbe, G.(2004). "Gelatine in Historical Paper Production and as Inhibiting Agent for Iron Gall Ink Corrosion on Paper". Restaurator, 25, pp 26-39.
-         Krekel, C.(1999). "Chemistry of Historical Iron all Inks: Understanding the Chemistry of Writing Inks Used to Prepare Historical Documents". International Journal of Forensic Document Examiners, 5, pp 54-58.
-         Lee, A., Mahon, P.G., & Creagh, D.C.(2006). "Raman analysis of iron gall inks on parchment". Vibrational Spectroscopy, 41, pp 170–175.
-         Lojewska, J., Miskowiec, P., Lojewski, T., & Proniewicz, L.M.(2005). "Cellulose oxidative and hydrolytic degradation: In situ FTIR approach. J". Polymer Degradation and Stability, 88, pp 512-520.
-         Malesic, J., Kolar, J., Strlic, M. & Polanc, S.(2005). "The use of halids for stabilization of iron gall ink contaning paper- the pronounced effect of  Cation". e-Preserv. Sci. 2005, 2, pp 13–18.
-         Malesic, J., Strlic, M., Kolar, J., & Polanc., S.(2006). "The influence of halide and pseudo halide antioxidants in Fenton-like reaction systems". Acta Chim Slov, 53, pp 450–456.
-         Margutti, S., Conio, G., Calvini, P., & Pedemonte, E.(2001). "Hydrolitic and oxidative degradation of paper". Restaurator, 22, pp 67–83.
-         Mert, E.(2008). "A Compractiv Study on Chemical Characterization of Different Ink Ingredients Used in Ancient Ornamented Manuscripts. Master’s thesis". Middleeast Technical University Science.
-         Messner, K., Alberighi, L., Banik, G., Srebotnik, E., & Mairinger, A. (1998). "Comparison of Possible Chemical and Microbial Factors Influencing Paper Decay by Iron-Gall Inks". Retrieved May 20, 2014 from:  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-1363-9_60.
-         Morenus, L.S.(2003). "In Search of a Remedy: History of Treating Iron-Gall Ink at the Library of Congress". The Book and Paper Group Annual, 22, pp 119-125. Retrieved May 20, 2014 from:  http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v22/bp22-23.pdf.
-         Neevel, J. G.(1995). Phytate: "A potential conservation agent for the treatment of ink corrosion caused by irongall Inks". Restaurator, 16, pp 143–160.
-         Neevel, J. G., & Reissland, B.(1997a). Iron-Gall Ink Corrosion. Proceedings European Workshop on Iron-Gall Ink Corrosion, Rotterdam, 16-17 June, 1997, 37-46.
-         Neevel, J. G., & Reissland, B.(1998). "The Ink Corrosion Project at the Netherlands Institute for Cultural Heritage". Paper Conservation News, 85, pp 3-10.
-         Neevel, J.G., & Reissland, B.(1997b). "The Ink Corrosion Project at the Netherlands Institut for Cultural Heritage". in: Abbey Newsletter, 21, pp 89ــ93.
-         Page, D,H., Scallan, M.A., Middleton, S.R., & Zou, X. (1995). Method for the deacidification of papers and books. Patent US (ed) Pulp and Paper Research Institute of Canada. Retrieved May 01, 2015 from: http://www.google.tl/patents/US5433827
-         Poggi, G., Giorgi, R., Toccafondi, N., Katzur,V., & Baglioni, P.(2010). "Hydroxide Nanoparticles for Deacidification and Concomitant Inhibition of Iron-Gall Ink Corrosion of Paper". Langmuir, 26(24), pp 19084–19090
-         Poggi, G., Baglioni, P., & Giorgi, R.(2011). "Alkaline Earth Hydroxide Nanoparticles for the Inhibition of Metal Gall Ink Corrosion". Restaurator, 32, pp 247–273.
-         Potthast, A., Henniges, U., & Banik, G.(2008). "Iron gall ink-induced corrosion of cellulose: aging, degradation and stabilization. Part 1: model paper studies". Cellulose, 15(6), pp 849–859.
-         Reissland, B.(1997). "Conservation - Early methods 1890-1960". Retrieved May 01, 2014 from: http://irongallink.org/igi_indexa86c.html.
-         Reißland, B., & de Groot, S.(1999). Ink corrosion: comparison of currently used aqueous treatments for paper objects. Preprint from the 9 th International Cong ress of IADA, Copenhagen,121-130.
-         Reißland, B., & Hofenk de Graaff, J.(2001). Condition Rating of Paper Object With Iron-gallink. Instituut Collectie Nederland, ICN-information No 1, Amsterdam, 1-4.
-         Remazeilles, C., Rouchon-Quillet, V., & Bernard, J.(2004). "Influence of Gum Arabic on Iron Gall Ink Corrosion". Restaurator, 25, pp 220– 232.
-         Rouchon, V., Duranton, M., Burgaud, C., Pellizzi, E., Lave drine, B., Janssens, K., de Nolf, W., Nuyts, G., Vanmeert, F., & Hellemans, K.(2011). "Room-temperature study of iron gall ink impregnated paper degradation under various oxygen and humidity conditions: time dependent monitoring by viscosity and X-ray absorption near-edge spectrometry measurements". Anal Chem, 83, pp 2589–2597.
-         Rouchon, V., Duranton, M., Belhadj, O., Bastier-Deroches, M., Duplat, V., Walbert, C., & Vinther Hansen B (2013) The use of halide charged interleaves for treatment of iron gall ink damaged papers. Polym Degrade Stab 89,1339–1347.
-         Schonbhm, D., Bluher, A., Banik, G.(2004). "Enzymes in Solvent Conditioned Poultices for the Removal of Starch-based Adhesives from Iron Gall Ink Corroded Manuscripts". Restaurator, 25,  pp 267–281.

-         Sellink, M. (1998). "Iron gall ink corrosion - the role of collection keepers". Retrieved May 01, 2014. From: http://irongallink.org/igi_index8601.html.

-         Senvaitiene, J., Beganskiene A., & Kareiva, A.(2005). "Spectroscopic evaluation and characterization of different historical writing inks". Vibrational Spectroscopy, 37, pp 61–67.
-         Sequeira, S., Casanova, C., & Cabrita, E.(2006). "Deacidification of paper using dispersions of Ca(OH)2 nanoparticles in isopropanol. Study of efficiency". Journal of Cultural Heritage, 7, pp 264–272.
-         Sistach, M.C.(1996). "Structure of Paper Fibres in Ancient Manuscripts: Acidic Decomposition and Deacidification". Restaurator,17, pp 117-129.
-         Sistach, M.C.(1990). Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive X-ray Microanalysis applied to Metallogallic Inks, ICOM Congress, Dresden
-         Sivakova, B., Beganskiene, A., & Kareiva, A. (2008). Investigation of damaged paper by ink corrosion. Materials Science, 14, 51-54.
-         Stefanis, E., & and Panayiotou, C.(2010). "Deacidification of Documents Containing Iron Gall Ink with Dispersions of Ca(OH)2 and Mg(OH)2 Nanoparticles". Restaurator, 31, pp 19–40.
-         Stefanis, E.& Panayiotou, C. (2007). Protection of lignocellulosic and cellulosic paper by deacidification with dispersions of micro- and nano-particles of Ca(OH)2 and Mg(OH)2 in alcohols. Restaurator,28, 185–200.
-         Stefanis, E., & Panayiotou, C. (2008). Study of the photochemical stability of paper deacidified with dispersions of Ca(OH)2 and Mg(OH)2 nanoparticles in alcohols.Restaurator,  29 ,125-138.
-         Stijnman, A.(2006). In: Kolar, J., & Strlic., M, editors. Iron gall inks: on manufacture,characterisation, degradation and stabilisation. National and University Library, 4-20.
-         Stratis, H. k., & Salvesen, T.(2002). The BroudSpectrum: Studies in The Materials, Techniques, and Conservation of Color on Paper. London: Archetype Publications ltd.
-         Tse, S., Hendry, H., Begin, P., Sirois, P.J., & Bedynski, M.(2005). "The Effect of Simmering on the Chemical and Mechanical Properties of Paper". Restaurator, 26, pp 14–35.
-         van Gulik, R.(1997). "Conservation - Current methods". Retrieved May 01, 2014 from: http://irongallink.org/igi_index55b5.html.
-         Van Gulik, R., & Pampiglione, N.E.(1994). "A Closer Look at Iron Gall Ink Burn". Restaurator, (15)3, pp 173-187.
-         Vinter Hansen, B.(2005). "Improving ageing properties of paper with iron-gall ink by interleaving with papers impregnated with alkaline buffer and antioxidant". Restaurator, 26, pp 190–202.
-         Wagner, B., Bulska, E., & Sobucki, W.(2008). "Magnesium distribuition in paper subjected to deacidification investigated by means of laser ablation inductively coupled plasma mass spectroscopy". Journal of Cultural Heritage, 9, pp 60–65.
-         Wagner, B., &  Bulska, E. (2003).  Towards a new conservation method for ancient manuscripts by inactivation of iron via complexation and extraction. Bioanal. Chem, 375, 1148-1153.
-         Williams, J. C., Fowler C. S., Lyon, M.C., & Merril, T. L.(1977). "Metallic catalysts to the oxidative degradation of paper. Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value, ed. J. C. Williams. Advances in Chemistry Series 164". Washington: American Chemical Society, 1977, pp 37–61.
-         Zappala, A., Cantoni, C., Palazzi, D., Vitrano, E. & Cordone, L. (2001). Effect of Trehalose Treatment on Paper Stability. Preliminary Experiments. Restaurator, 22, 41-50.
-         Zappala, A., & Stefani, C.(2005). "Evaluation of the Effectiveness of Stabilization Methods Treatments by Deacidification, Trehalose, Phytates on Iron Gall Inks". Restaurator, 26, pp 36-43.
-         Zervos, S.(2010). Natural and accelerated ageing of cellulose and paper: A literature review. In: Lejeune, A. and Deprez, T. (eds.) Cellulose: Structure and Properties, Derivatives and Industrial Uses. New York. Nova Publishing.
-         Zumbuhl, S., & Wulfert, S.(2001). "Chemical aspects of the Bookkeeper deacidification of cellulosic materials: the influence of surfactants". Studies in Conservation, 46, pp 169-180.